Hoppa över menyn och gå direkt till innehåll

Tillgänglighet

Locum AB har inventerat enkelt avhjälpta hinder inom landstingets fastighetsbestånd och genomför nu kontinuerligt åtgärder. En tillgänglighetsriktlinje finns framtagen och har till syfte att styra Locums entreprenörer så att inte nya hinder skapas. Samtidigt utbildas Locums personal regelbundet i tillgänglighetsfrågor.

Skyltprogram för bättre tillgängliget

Locum förbättrar skyltningen på ett flertal sjukhusområden. Dels genom att skapa enhetlig skyltning och dels genom att göra informationen lättförståelig med hjälp av välkända symboler och bilder. Under senhösten 2010 blev exempelvis skyltningen på Sabbatsbergs sjukhus klar, där bland annat skyltar i taket leder besökaren till rätt målpunkt, det vill säga hisshallarna. Väl där anger en rejäl, belyst kub i taket att man kommit rätt. Och väl på rätt våningsplan finns riktningsskyltar med namn på verksamheten.Standardiserade och tillgängliga receptions- och kassadiskar

Locum har utvecklat  standardiserade och tillgängliga receptions- och kassadiskar eftersom det inte fanns på marknaden. Målet har varit att både öka tillgängligheten för besökare och få en bättre arbetsmiljö för receptionisterna. Den har ett mellanläge på 85 centimeter som är gränsvärdet för sittande och stående arbete. Disken är försedd med hörselslinga och dessa material ger inte upphov till allergi.

Diskarna finns installerade på en mängd olika verksamheter inom Stockholms läns landsting och många fler är på gång.Att följa lagar och krav

Det var 2006 som Locum genomförde en inventering för att öka tillgängligheten i landstingets sjukhus, enligt skärpningen i Plan och bygglagen. Utifrån den ska lokaler och platser till vilken allmänheten har tillträde handikappanpassas.

De offentliga lokalerna och allmänna platserna ska möta kraven från människor med olika funktionsnedsättningar. Både Boverket och dåvarande Handikappombudsmannen har tagit fram riktlinjer för hur lokaler ska bli mer tillgängliga. Locum har i sin tur skapat interna riktlinjer för att säkra att frågor som rör tillgänglighet tas upp i byggprojekt. Dessutom utbildas Locums personal och ramupphandlade entreprenörer regelbundet i tillgänglighetsfrågor.Dialog med handikapporganisationer

Locums samverkansråd består av representanter från länets olika handikapporganisationer och företrädare för Locum. Rådet ska vara ett samrådsorgan i övergripande frågor rörande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.