Teknisk upprustning och modernisering av vårdlokaler

Det pågår ett omfattande arbete med modernisering och teknisk upprustning av vårdlokaler i södra kvarteret vid Danderyds sjukhus. Arbetet är en del av de omfattande ny- och ombyggnationer som pågår på sjukhusområdet.
Vad gör vi?

Arbetet i hus 38 är i princip avslutat. En total ombyggnad på cirka 1 700 kvadratmeter har gjorts på plan 3 och ett nytt fläktrum har byggts på plan 4. 

Tekniskt upprustning
Den tekniska upprustningen som har genomförts innefattar:

- nytt fläktrum på taket
- uppgradering av elsystem till 5-ledarsystem
- nya ventilationskanaler
- nya system för värme och kyla
- sanering av miljöfarliga ämnen såsom asbest och PCB

Utöver detta har fönstren bytts och en så kallad ny bröstning gjorts vid fönstren vilket underlättar en framtida upprustning av fasaden.

Förändring för vården
För vården innebär ombyggnationen modernisering av 40 vårdplatser. Lokalerna kommer att användas för rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken som innefattar hjärnskaderehabilitering, en verksamhet som idag finns i en annan byggnad vid Danderyds sjukhus. Kliniken är Sveriges största inom rehabiliteringsmedicin och har länsuppdrag för högspecialiserad rehabilitering för patienter i Stockholms läns landsting. Vårdtiden för patienterna kan vara allt från några dagar upp till ett år. Vårdrummens dubbla funktioner, som både vårdrum och rum att bo och vistas i är därmed viktig. I lokalerna ryms 22 vårdrum. Två av rummen är extra stora och det ger ett större flexibelt utrymme för anhöriga att vistas tillsammans med en inneliggande patient. 

På den nybyggda vårdavdelningen finns även gymnastiksal, träningskök och andra rum som möjliggör träning för patienten under större delen av dygnet. 

Konsten i lokalerna
Uppdraget för den konstnärliga gestaltningen gick till Carl Fredrik Ekström som arbetat med väggarna till de inre lokalerna utan dagsljus. Konstverket består av måleri som löper runt hela centralkroppen, kärnan, på avdelningen. Formerna är hämtade från naturen och konstnären vill ge betraktaren en känsla av naturvandring, bland annat genom användandet av en grön- och svart färgskala som bas. Måleriet ger ett improviserat och slumpmässigt intryck, men har en medveten rytm som följer varvet runt. De större målningarna kan bli etappmål under vägen för patienter som gåtränar.

Gestaltningen är skapad just med tanke på rehabilitering, för de patienter som rör sig utmed korridorerna, som kan få upplevelser av att upptäcka nya detaljer och djup i målningen allt eftersom. I materialet ligger olika färg- och bildlager så verket får en tredimensionell effekt. Kanske kan man uppleva hela konstverket som en illustration av målet med sin rehabilitering - att kunna återkomma till livet. Reditus vitae.

Nästa steg
Teknisk driftsättning påbörjas under april 2018 för att sedan överlämnas till klinisk driftsättning i augusti. Första patienterna planeras att tas emot i oktober 2018. 

Nästa etapp blir att färdigställa resterande 18 vårdplatser i hus 39, plan 3.

Varför gör vi det?

Danderyds sjukhus befinner sig i sin största förändring sedan invigningen år 1964. De kommande åren görs stora insatser för att utveckla vården på sjukhuset. Satsningen ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. För att möta behovet hos en växande och åldrande befolkning genomförs omfattande ny- och ombyggnationer på flera av de större sjukhusen inom Stockholms läns landsting. Detta är en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i länet.

Har du frågor?

Kontakta projektledare Sanna Söderhäll, sanna.soderhall@sll.se, 0707-705 701 eller projektchef Bo Ekenbro, bo.ekenbro@sll.se.

Om projektet