Ny akutvårdsbyggnad på Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus står inför sin största förändring sedan invigningen år 1964. De kommande åren görs stora insatser för att utveckla vården på sjukhuset. Satsningen ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. För att möta behovet hos en växande och åldrande befolkning genomförs omfattande ny- och ombyggnationer på sjukhusområdet. Danderyd blir ett av Sveriges modernaste sjukhus med en miljö som värnar både patienter och medarbetare.
Vad gör vi?

Just nu pågår intensiva ombyggnationer på Danderyds sjukhus:

- En ny akutvårdsbyggnad (hus 52) byggs, klar under år 2019
- En ombyggnad av befintligt hus (hus 22), genomförs under 2020-2023
- 44 nya och moderna vårdplatser skapas i lokalerna i sjukhusets södra kvarter, klart under 2019
- En ombyggnad av befintlig godsmottagning, klart under 2019

Snabba fakta om framtidens Danderyds sjukhus:

* Ny akut- och behandlingsbyggnad byggs. Yta: 27 500 kvadratmeter med kapacitet att ta emot 95 000 akutbesök årligen
* Upprustning och modernisering av vårdavdelningarna i södra kvarteren
* Skapande av 40 moderna patientrum, de flesta enpatientrum
* Antal nya vårdplatser: 44
* Utökat antal vårdtillfällen: Över 5 000 (ett vårdtillfälle är en patient som ”läggs in”)
Yta ombyggnationer/teknisk upprustning: Över 50 000 kvadratmeter

Tidplan för genomförandet

Detta hände år 2015
- Grävarbeten genomfördes, husets grundlades och källaren byggdes
- Borrningar och sprängningar
- Bortforsling av cirka 10 000 kubikmeter berg
- Gröna vägen flyttades och stängdes för all trafik förutom akut-, ambulans- och byggtransporter

Detta hände år 2016
- Akutvårdsbyggnadens ytterväggar, golv och tak byggdes
- Fasader och byggnadsställningar vanlig syn på arbetsområdet

Detta hände under 2017
- Invändiga byggarbeten i hus 52, exempelvis innerväggar, innerdörrar samt el- och vattenledningar
- Fortsatt många transporter på området

Åren 2018-2020
- Finplanering av utomhusmiljön 2018-2019
- Vårdverksamhet startar upp i den nya akutvårdsbyggnaden under 2019

Åren 2020-2023
- Rivning invändigt i hus 22 under senare del av 2020
- Invändiga byggarbeten samt el- och vattenledningar i hus 22
- Vårdverksamhet startar upp i ombyggda delar av hus 22 under början av 2023

Varför gör vi det?

Stockholms län är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar årligen med i snitt 38 500 personer och mellan 2010 och 2020 beräknas invånarantalet ha ökat med ytterligare 385 000 personer. Det ställer höga krav på vården. För att möta det växande vårdbehovet genomförs nu Framtidsplanen, en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i länet.

En betydande del av Framtidsplanen handlar om att bygga om och bygga ut sjukhusen för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer. Akutsjukhusens uppdrag renodlas för de invånare som behöver alla de resurser som enbart akutsjukhusen har. Övriga sjukhus och närakuter får dessutom ökade möjligheter att erbjuda akutsjukvård och specialistvård. Morgondagens hälso- och sjukvård ska fungera som en helhet i större utsträckning än idag.

Har du frågor?

Icke-akuta frågor om den nya akutvårdsbyggnaden kan mailas till danderydssjukhus@locum.se

Läs mer om projektet:
- Följ arbetet live via webbkameran
- Danderyds sjukhus moderniseras med nya vårdplatser

Om projektet


Under år 2019 står en ny akut- och behandlings-byggnad klar vid Danderyds sjukhus. Den 27 500 kvadratmeter stora byggnaden dimensioneras för att årligen ta emot 95 000 patienter. Dess placering mellan det centrala blocket och de södra sjukhuskvarteren knyter samman sjukhusets olika delar. I den sju våningar höga byggnaden ryms bland annat avdelningar för operation, röntgen, hjärtintensiv, intervention och sterilcentral.

42 500 kvadratmeter - för bättre vård

Den nya akutvårdsbyggnaden blir hjärtat i framtidens Danderyds sjukhus. Akutvårdsbyggnaden kommer omfatta totalt 27 500 kvadratmeter och akutmottagningen dimensioneras för att kunna ta emot 95 000 besökare varje år. Ombyggnaden av befintliga lokaler (hus 22) skapar ytterligare 15 000 kvadratmeter. Totalt ca 42 500 nya kvadratmeter för bättre vård.

Akutvårdsbyggnad som minskar avstånden

Valet av placering av den nya akutvårdsbyggnaden är gjord för att koppla samman de centrala delarna av sjukhuset, där bland annat huvudentrén ligger, med de södra kvarteren.

Placering ger möjligheter till fortsatt utveckling

Valet av plats för den nya akutvårdsbyggnaden är även gjord ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, då placeringen tar tillvara sjukhusets nuvarande byggnadsstruktur. Valet möjliggör också att i framtiden bygga ut akutvårdsbyggnaden. Utbyggnadsplanerna blickar 30 år framåt och att sjukhuset då kan ha ett utökat uppdrag. Ett uppdrag som kan innebära att området behöver dimensioneras för ännu fler besökare varje år, men också för att möta framtida behandlingsmetoder med en ny typ av teknisk utrustning.

Insatser för att minimera förväntade störningar

I december 2014 gick startskottet för byggprojektperioden som sträcker sig fram till år 2020. År 2015 var det mest störande och intensiva året under hela ny- och ombyggnadsperioden. Arbetena under 2015 innefattade borrningar, sprängningar, buller, vibrationer och dammbildning.

Byggarbetet på Danderyds sjukhusområde innebär också en ökad trafikmängd på området och tillfälliga omläggningar av gång- och biltrafiken. Självklart kommer vi under hela byggperioden jobba intensivt med att minimera störningarna och hålla en hög patientsäkerhet. Att bygga i sjukhusmiljöer ställer höga krav på byggentreprenörerna och omfattande regelverk och säkerhetsföreskrifter är framtagna för att styra hur ny- och ombyggnationerna på sjukhuset planeras och genomförs.