Ny- och ombyggna-
tion av operation och röntgen

En ny utbyggnad uppförs i anslutning till sidobyggnaderna B2 och B4 på södra sidan av sjukhuset, bestående av cirka
29 000 kvadratmeter. Till projektet ingår även en ombyggnation på cirka 8 000 kvadratmeter i delar av B2 och B4. Projektet är en del av de största satsningarna någonsin på länets på hälso- och sjukvård.
Vad gör vi?

Den första delen av det förberedande markarbetet genomfördes under 2014/2015 och monteringen av stomme (fasad och bjälklag) samt fasadglas pågick under 2017. En viktig milstolpe i projektet är att bygghandlingarna för nybyggnadsprojektet färdigställdes i oktober 2017. Det är ett underlag för att bygga efter. 

En annan viktig milstolpe är att projektet uppnådde tätt hus i början av 2018. De invändiga installationerna av utrustning kan därmed påbörjas utan risk för frys- och fuktskador. Inom kort kommer Locum att påbörja stomkompletteringen, det vill säga att sätta upp de väggar och installationer som ska finnas i huset. Men innan detta görs en pågjutning där tio centimeter betong ska läggas ut på bjälklaget från plan 4 och uppåt. 

Ombyggnationen av förlossningsavdelningen är även i full gång och den första delen i det arbetet beräknas vara färdigt under våren 2018. Även IVA:s har fått nya lokaler som ska utnyttjas tillfälligt. Dessa lokaler färdigställdes i februari 2018.

Parallellt med allt detta pågår upphandlingen av utrustning och inredning.

In- och utfart påverkas

Arbetsområdet för projektet är placerat mellan hus B4, B2, K4 och K2 ner mot Anatomivägen. Det medför att in- och uttransport av byggmaterial sker på Anatomivägen. Därför har parkeringsplatserna längs arbetsplatsen tagits bort för att öka säkerheten med mötande persontrafik. Gång- och cykelbanan har också skiljts av från vägen för att öka säkerheten.

Det är inte längre möjligt att gå runt sjukhuset på Logopedvägen mot B4-entrén. Personal hänvisas därför till entré C2.2 och besökare till entré R2.

Varför gör vi det?

Operation och intervention samlas

I den nya utbyggnaden kommer en ny operationsavdelning med 23 salar att skapas. Hit samlas även de interventionsavdelningar (skopi- och röntgenledda behandlingar), idag utspridda inom sjukhuset, till en ny avdelning om cirka åtta salar. Närheten mellan operation och intervention ökar säkerheten och kvaliteten för patienten samt till effektivare logistik och flexibilitet i vårdarbetet. De nya avdelningarna förses bland annat med ny medicinteknik, specialiserade hybridsalar och mobil utrustning.

Ny röntgenavdelning

Sjukhusets nuvarande röntgenavdelning är i stort behov av upprustning. Röntgen är också något som behöver ligga i nära anslutning till de nya operations- och interventionsavdelningarna. Därför inrättas en ny röntgenavdelning i den nya utbyggnaden, med utrustning som bidrar till bättre bildkvalitet, lägre stråldoser, ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö. Även en ny sterilteknikavdelning upprättas i nära anslutning till operations- och interventionsavdelningarna.

Ombyggda lokaler

Vissa avdelningar behöver ligga nära operationsavdelningen och kommer att behöva flyttas. Därför byggs de lokaler som ligger intill den nya utbyggnaden om, till exempel för pre- och postoperativa avdelningen och förlossningsavdelningen. Intensivvårdavdelningen flyttas under en interimistisk period för att minska störningar för verksamheten.

Relaterade länkar
Läs mer om Framtidsförändringar vid Karolinska Huddinge

Läs mer om SLL Framtidsplanen

Läs mer om landstingsfullmäktiges beslut på SLLs webbplats

Har du frågor?

Kontakta Locums projektledare Oskar Mogård.

Gäller det ombyggnadsprojektet, kontakta Locums projektledare Ester Laaksonen.

Pulsmöten 
Vill du ha mer information om byggnationerna av operation och röntgen samt pågående ombyggnadsprojekt i B2 och B4? Välkommen på våra pulsmöten med kort information om vad som händer den kommande veckan i projektet.

Tid: Varje tisdag klockan 09.00
Plats: Hisshall B4, plan 4 

Om projektet