Miljöutmaning 2016

Landstingets miljöprogram Miljöutmaning 2016 gäller för åren 2012 till 2016. Miljöprogrammet innehåller 16 miljömål vilka är uppdelade i Klimateffektivt, Resurseffektivt och Hälsofrämjande miljöarbete. Locum arbetar aktivt med miljökommunikation för att medvetandegöra våra egna medarbetare såväl som våra hyresgäster, om miljö- och energifrågor.

Miljöutmaning 2016:s mål, om att energianvändningen mellan 2011 och 2016 ska minska 10 procent för den sammanräknade användningen av el och vatten för landstingets lokaler, är tufft och berör alla. Vi på Locum arbetar hårt med att minska fastighetsrelaterad energi för de av Locum förvaltade lokalerna.

Vi gör detta genom att:

- Göra energikartläggning av en yta om 220 000 kvadratmeter. Energikartläggningen kommer ge en tydlig bild av vad vi tillsammans (hyresvärd och hyresgäst) kan göra för att minska energianvändningen.

Utöver energikartläggningen arbetar vi redan med ett antal aktiviteter som kommer bidra till att vi inom landstingen kommer kunna spara upp emot 10 000 MWh/år vilket motsvarar energiförbrukningen för cirka 400 villor.

- Det centrala ångsystemet kommer att avvecklas under 2015 och ersätts med mindre och effektivare ångdistributionssystem. Det gamla systemet är ineffektivt och överdimensionerat. Med ett nytt system kommer vi kunna minska el- och oljeanvändningen.

- Återvinna fastighetsnära energi  från datahallen i Huddinge och därigenom kunna spara värme med cirka 750 MWh/år.

- Ersätta äldre ventilationssystem inom Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge med modernare. Genom att göra det kommer vi kunna spara både värme, el och kyla.

- På Karolinska universitetssjukhuset i Solna ha ett incitamentsavtal med vår driftentreprenör som gör att arbetet blir mer effektivt. I år är målet att vi inom driften skall minska energianvändningen med 2000 MWh.

Effektivisera energianvändningen

Här nedan kan du läsa en kort beskrivning av de aktiviteter som Locum arbetar med för att nå målen i Miljöutmaning 2016 för perioden tertial 1, 2015.

- Energikartläggning

Ett beslut har fattats om att 20 procent av landstingets fastighetsbestånd ska energikartläggas under 2015. Under början av året har Locums energicontrollers arbetat med att ta fram checklistor, mallar och dokument som sedan kommer att användas för att ställa krav och rama in uppdraget åt konsulterna som ska göra energikartläggningen åt Locum.

De byggnader som ska energikartläggas under 2015 återfinns på följande sjukhusområden: Karolinska Huddinge, Karolinska Solna, Danderyd och Sabbatsberg. Energikartläggningarna kommer att mynna ut i ett antal åtgärdspaket med möjliga energisparåtgärder.

- Gröna hyresavtal

Gröna hyresavtal syftar till ett ökat samarbete mellan hyresgäst och hyresvärd för att hyresgästen och hyresvärden ska nå längre i miljöarbetet.

Effektivisera transporter
- Bilpool

Under en testperiod på sex månader prövar Locum ett nytt och effektivt sätt att resa i tjänsten. Genom att använda bilpoolens miljöklassade bilar kan Locum bidra till minskat användande av egen bil till och från jobbet samt resor i tjänsten, och med det minskade utsläpp.

Öka andelen förnyelsebar energi
- Solceller

Locum ska nu bygga solceller på fastigheternas tak. En förundersökning har visat att det finns 125 000 kvadratmeter tak med god solinstrålning i landstingets fastighetsbestånd. En fördjupad förstudie skall påvisa vart dessa solceller bör placeras för att ge bästa möjliga effekt i relation till investering

Använda kretsloppstänkande vid varor och tjänster

Relevanta miljökrav ställs i varje upphandling. Vi på Locum följer upp miljökrav för drift- och byggentreprenader. Sedan 2014 pågår ett arbete med att ta fram en rutin som syftar till att säkerställa att de miljömässigt mest prioriterade upphandlingarna systematiskt följs upp.

Planera kretsloppsanpassat och resurssnålt vid byggande
- Miljöbyggnad guld

Större ny-, om- och tillbyggnationer ska certifieras enligt "Miljöbyggnad nivå guld". En konsekvensanalys ska alltid upprättas för projekt som ska klassas enligt miljöbyggnad och vara en del av programhandlingen. Avsteg från "Miljöbyggnad nivå guld" kan tillåtas av projektets styrgrupp i de fall där det bedöms orimligt ur kostnads-, byggnads-, eller installationstekniskt perspektiv.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Med Miljöbyggnad säkerställs viktiga kvaliteter hos en byggnad. Locums kunder ska känna sig trygga med att lokalerna får ett bra inomhusklimat (fukt, temperatur m m), är energieffektiva och att det inte finns några miljö- och hälsoskadliga ämnen inbyggda.

- Återvinning och återanvändning av byggavfall

Locum ställer krav i enlighet med Miljöutmaning 2016 samt enligt relevant lagstiftning i upphandling av byggentreprenader. Därefter följer Locum upp kraven i avtalen.

Under 2015 har miljökraven i miljöprogram och upphandlingsmallar förtydligats i ett steg att nå målet i Miljöutmaning 2016 om en sorteringsgrad av byggavfall på nittio procent. Detta sker till exempel genom att arbetsmiljöföreskriftsmallar för upphandling av genomförande, totalentreprenader och miljöprogram, har fått följande skrivelse; Fraktionen blandat avfall – för eftersortering, får endast tillämpas efter överenskommelse med B. Andelen blandat för eftersortering ska utgöra högst 10 procent av den totala mängden uppkommet avfall.

- Matavfallsinsamling

Locum arbetar kontinuerligt med att möjliggöra källsortering inklusive matavfallssortering hos kunderna. I nuläget har 20 av 30 sjukhus utsortering av matavfall där matavfallet sedan behandlas och blir till biogas.