Stomme monteras för ny behandlingsbygg-nad

Vad händer i projektet? Se filmen och läs vad som är på gång på södra sidan av sjukhuset där den nya behandlings-byggnaden för bland annat operation och röntgen växer fram.

Den nya tillbyggnaden som byggs på södra sidan av Karolinska Universitetssjukhuset växer fram i snabb takt. Grundläggning och betongarbeten som pågått under vintern och tidig vår är avslutade och arbeten med att resa stommen pågår nu. 

Den nya operations- och behandlingsbyggnaden har en yta på ca 29 000 m² och kommer att inrymma 23 operationssalar och avdelningar för intervention*, röntgen och sterilteknik. Just nu pågår arbeten med stomresningen, d v s all bärande konstruktion såsom ytter- och innerväggar kommer på plats. Även bärande konstruktioner för t ex hisschakt och trapphus sätts dit.

- Det är ett komplext och komplicerat projekt. Att bygga ett hus med direkt anslutning till det befintliga sjukhuset med många delaktiga intressenter och som ska rymma mycket högteknologisk utrustning och teknik är väldigt krävande, säger Vicky Lau, projektchef på Locum.

I slutet av 2017 kommer innerväggar att byggas upp och efter det kommer all utrustning att installeras. I slutet av 2019 kommer behandlingsbyggnaden att stå helt klar.

Ombyggnation i angränsande byggnad pågår parallellt

Förutom nybyggnationen pågår en ombyggnation av befintliga lokaler i byggnad B2 och B4 på ca 8 000 m². I B2, plan 5, har rivning av befintliga lokaler pågått under vintern. Nu bygger vi för den nya uppvakningsavdelningen som kommer att ligga i direkt anslutning till den nya behandlingsbyggnaden för operation och röntgen. Inledningsvis kommer intensivvårdsavdelningen att flytta in i de färdigställda lokalerna på plan 5, som i ett senare skede kommer att anpassas för uppvakningsavdelningen.

Utanför entrén vid byggnad B4 byggs ett reservgasförråd som kommer att försörja den nya byggnaden för operation och röntgen. 

*röntgenledda behandlingar, så kallad intervention.