Framtidens SÖS

Södersjukhuset ska moderniseras och byggas ut för att klara av stockholmsområdets växande och åldrande befolkning. Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad och en ny byggnad för logistik och drift ska Södersjukhuset göras redo för framtiden. Förberedande arbeten startade 2014 och nybyggnationerna beräknas stå klara i etapper under 2018-2020.

Södersjukhuset står inför sin största förändring någonsin. De kommande åren görs stora insatser för att utveckla vården på sjukhuset. Ny arbetssätt införs och moderna lokaler byggs. Södersjukhuset blir ett av Sveriges modernaste sjukhus med miljö som värnar båda patienter och medarbetare.

Stockholms län är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar stadigt och andelen äldre i befolkning blir allt större. Det ställer höga krav på vården. För att möta det växande vårdbehovet genomförs nu en av de största satsningarna någonsin på framtidens hälso- och sjukvården i länet.

En betydande del av den satsningen handlar om att rusta sjukhusen för att kunna erbjuda mer och ännu bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer. Akutsjukhusens uppdrag renodlas och övriga sjukhus och närakuter får ökade möjlighet att erbjuda akut vård och specialistvård. Morgondagens hälso- och sjukvård ska fungera som en helhet i större utsträckning än idag.

Nybyggnation och modernisering går hand i hand

För att klara ett förändrat vårduppdrag behöver Södersjukhusets lokaler byggas om och byggas ut. God vård och hög patientsäkerhet kräver bra arbetsmiljö på hela sjukhuset. Lokaler och utrustning ska skapa bästa förutsättningar för medarbetare, patienter, forskare/lärare och studenter att vistas på sjukhuset.

Både uppförande av nya byggnader och modernisering av sjukhuset genomförs under de kommande åren. Alla byggnationer sätter patientsäkerheten och patienternas behov i fokus och samtidigt skapas en funktionell arbetsmiljö. Byggnationerna genomförs samtidigt som sjukhuset är i full drift.

Tre nya byggnader växer fram i den västra delen av sjukhusområdet. En kommer bland annat att innehålla ny akutmottagning, operationssalar, sterilcentral samt obduktion med Rum för avsked. I en annan byggnad inryms vårdavdelningar med enpatientsrum där vårdpersonalen lättare kan arbeta i team runt patienten. Och i den tredje kommer godsmottagning, sop- och tvättsug och utrymmen för drift av sjukhuset att finnas.

Vill du följa utvecklingen av Framtidens SÖS från ovan?

Följ bygget via Locums webbkamera över byggarbetsplatsen.  

Se filmen baserad på bilder från webbkameran för perioden mars 2016-augusti 2017.

Här hittar du webbkameran över Södersjukhuset

Fasad nybygge Södersjukhuset I Södersjukhusets nya behandlingsbyggnad har våningsplanen olika takhöjd och verksamhetsinnehåll – en variation som avspeglas i fasaden. Det snedskurna hörnet ökar sikten mellan husen och gör att byggnaden trots sin stora volym ger ett lätt intryck. Vy sedd från väster. Bild: Link arkitekter.

Ny försörjningsbyggnad och trevligare närmiljö

En helt ny byggnad skapas för hantering av avfall och tvätt, godsmottagning samt utrymmen för servicegruppen. Den tidigare industriliknande miljön ersätts med en känsla av stadskvarter med tydliga gröna inslag och närmiljön blir därmed mer attraktiv och tillgänglig för stadens invånare. Verksamheten i denna byggnad startar februari/mars 2018.

Försörjningsbyggnaden Södersjukhuset

Vy från uppfarten på Jägargatan från Tantogatan. Försörjningsbyggnaden kommer att inrymma bland annat godsmottagning och sop- och tvättsug. Illustration: Link arkitekter.