Utökade arbetstider

Bygget på Södersjukhusets västra sida har under de förberedande arbetena kunnat bedrivas utan att fullt ut använda de tillåtna tidsgränserna i Naturvårdsverkets riktlinjer. Hela projektet går nu in i en intensivare period i samband med att uppbyggnadsfasen startar. Arbetstiderna för vardagar kommer under hösten 2015 att utökas så att de ligger i linje med riktlinjerna.

Vilka tider gäller framöver? Från den 5 oktober kommer arbetstiden för bullrande arbete att bli 07.00-19.00. För inte bullrande arbeten förlängs den fram till 22.00. Vissa insatser kommer alltså framöver att göras efter kockan 19.00. I dagsläget rör det sig om arbeten i begränsad omfattning t ex för att avsluta dagens arbete eller göra förberedelser för nästa dag.

Varför ändrar ni arbetstiderna just nu? Hela projektet går in i en intensivare fas hösten 2015. Intensivt arbete i det här stadiet gör det möjligt att hålla tidplanen och därmed de fastslagna överlämnandetiderna till vården.

Vad innebär det för verksamheter som har sina lokaler nära bygget? På grund av att vi går in i den mer intensiva fasen av arbetet så kommer även störande arbeten inne på sjukhuset att intensifieras. Det är dock självklart Naturvårdsverkets regler som gäller även här. Byggnationerna får inte överskrida de uppsatta bullernivåerna. Vi arbetar med störnings- och konsekvensanalyser för alla delar av sjukhuset där vi har pågående arbeten.

 Vad gör ni för att säkerställa att ni inte överstiger Naturvårdsverkets gränsvärden? Vi har satt upp bullermätare för att säkerställa att vi håller oss inom de tillåtna decibeltalen. Överträdelse rapporters direkt till en byggledare via sms-meddelanden. Vi utvärderar regelbundet eventuella överträdelser.

Läs mer i ”Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från Byggarbetsplatser”, NFS2004:15. Dessa finns att hämta på Naturvårdsverkets webbplats.