Byggnationen av nytt parkeringshus

I slutet av 2019 planeras det stå klart – det nya parkeringshuset vid Södertälje sjukhus. Ett parkeringshus som också bidrar till en säker, trygg och grönare miljö.

Vad gör vi?

Arbetet med det nya p-huset pågår för fullt. En ny tillfällig akutinfart från Erik Dahlbergs väg har öppnat och arbetsområdet är färdiginhägnat.

Nulägesbeskrivning

Stödkonstruktioner fortsätter att färdigställas genom att arbete med hammarband och stag pågår, samtidigt schaktas det och justering av vissa befintliga stödmurar pågår inom arbetsområdet. Schaktningen kommer att fortsätta när provdragning av alla stag godkänts, vilken kommer att fortgå under de kommande månaderna innan vi nått schaktbotten och projektet då kan fortsätta med övriga arbeten. De kommande veckorna kommer ökad lastbilstrafik förekomma i samband med schaktningsarbetet. 

Projektet har nått ett delmål när stödkonstruktionen färdigställts, är godkänd och schakt för huskroppen kan påbörjas. Vi beräknas vara klara med schakten till mars/april och stomarbetet kan då starta. Under tiden som vi schaktar är andra delarbeten beroende av varandra för projektets framdrift ska vara korrekt. 

Störande arbeten under projekttiden

Byggnationen av det nya parkeringshuset kommer innebära vibrationer och buller i samband med grundläggningsarbeten samt tunga transporter till och från byggarbetsplatsområdet. Spontplanken är tillfälliga och kommer att dras upp vilket orsakar buller och störningar.

Finns det risk för förseningar?

I ett komplext projekt som detta finns det alltid en viss risk för förseningar även om en omfattande planering förstås pågår under hela projektets gång. Vi försöker minska den risken och optimera planeringen så mycket som möjligt.

Vilka arbetstider har bygget?

Vi följer Naturvårdsverket riktlinjer om buller och tider för byggarbetsplatser.  De innebär: ordinarie arbetstid vardagar och helger: 07.00-19.00. Kvällsarbeten med bullerbegränsningar är tillåtna till klockan 22.00. Från kl. 22.00 är endast nattarbeten med ännu strängare bullerbegränsningar tillåtna. Det är olika riktvärden för bullernivåerna beror på tid. Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. Mer kring detta finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Kommer vi arbeta under kvällar, helger och nätter?

Grundplaneringen är att vi jobbar dagtid på vardag, men olika delarbeten kommer att vara beroende av varandra för att komma framåt enligt tidplan. Detta innebär att det kan bli perioder där vi behöver arbeta under kvällar och helger för att hålla planerad tidplan. Vi kommer att avisera när detta blir aktuellt.

Hur länge kommer bygget att generera buller?

En byggnation i den här storleksordningen kommer att genererar buller löpande under hela byggperioden. Ljudnivån från en byggarbetsplats beror på vilka arbeten som utförs och vilka maskiner som används. I början bullrar det mer då det till stor del handlar om markarbeten för installation av stödkonstruktioner, schaktarbeten, gjutning samt stomresning. Bullernivån kommer att vara avtagande vartefter husen färdigställs och invändiga arbeten vidtar.

Vad gör vi för att minska byggets störningar?

Vi ser kontinuerligt över metoder och val på utförande av olika arbeten för att minimera buller för omgivningen. Det kan t.ex. vara val av maskiner, byggnation av stödkonstruktion och hur vi skärmar av olika maskiner. Vi anpassar arbetena och undviker att utföra de mest bullrande arbeten på sena/obekväma arbetstider, då vi vet att det uppfattas som mer störande.

Varför blir det inte alltid som ni säger? Har ni inte koll på planeringen?

Att bygga ett så pass stort projekt innebär återkommande justeringar på vägen för att nya förutsättningar uppstår. Det finns alltid en risk att en tidsjustering i ett projekt kan påverka tidplanen för övriga projekt. Och ibland är det faktorer som inte går att förutse som spelar in, i synnerhet när det gäller mark- och schaktarbeten. Det är därför svårt att ange en exakt tid för när arbetet ska bli klart. Vi hoppas ni har överseende med att de tider vi anger är ungefärliga och kan komma att ändras vartefter arbetet fortskrider.

Huset skakar – är det farligt, kommer huset att rasa?

Riskanalys, besiktning och vibrationsmätning har utförts. Arbetet med vibration av spont sker med gängse lagstiftning och bestämmelser. En riskanalys för de omkringliggande fastigheterna har tagits fram innan start av arbeten. I denna har vibrationsvärden för fastigheterna i närområdet beräknats med hänsyn till byggnadernas grundförhållanden och konstruktion, enligt vibrationsriktvärden från Svensk Standard för byggnader och anläggningar. Besiktning av alla fastigheter (lägenheter och lokaler) inom 30 meters radie från spontområdet har genomförts av företaget Nitro Consult. Under arbetets gång har entreprenören realtidskontroll av vibrationsvärdena för att ej påverka sjukhusdriften och den känsliga utrustning som finns där och säkerställa att arbetena utförs under satta riktvärden. Så det kan kännas läskigt att det vibrerar men är helt kontrollerat och säkert för huset.

 

Ritning som visar hur det nya p-huset ser ut när det är klart.Cederwall arkitekter

Varför gör vi det?

Behovet av parkeringar i närhet till den nya akutingången vid Södertälje sjukhus är stort – såväl för personal som för patienter och besökare. I juni 2017 fattade Locums styrelse beslut om att bygga ett nytt parkeringshus för personal, patienter och besökare. Det nya parkeringshuset kommer att förbättra möjligheten att parkera i anslutning till sjukhuset.

Parkeringshuset får 209 platser, varav totalt 13 handikapplatser plus MC-platser. Det nya parkeringshuset är utformat för att skapa en säker, trygg och grönare miljö. En stor del av byggnaden kommer att prydas med en spaljé av gröna växter vilket ger ett mjukare och lugnare intryck. Parkeringshuset kommer att ligga i hörnet Doktorsvägen/Erik Dahlbergs väg och planeras stå klart i slutet av 2019.

Har du frågor?

Kontakta 

Dolores Dundjerovic, projektledare Locum
08-123 171 98

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2019-12-31
Entreprenör
Betonmast
Projektledare
Dolores Dundjerovic Projektområde S:t Göran/Södertälje
Fastighetsförvaltare
Per-Erik Keskitapio Förvaltningsområde St Göran/Södertälje