Grön utveckling på Södertälje sjukhus

Nyligen fick Locums projektkontor vid Södertälje sjukhus besök av Stockholms läns landsting (SLL) Interfinans och pensionskoncernen Storebrand SPP. Bakgrunden till besöket var att SLL i maj 2014, som första landsting, emitterade en grön obligation. Byggprojektet Nya Södertälje sjukhus är ett framgångsrikt exempel på ett projekt som obligationen finansierar.

I obligationen har landstinget paketerat särskilt miljöinriktade investeringsobjekt, så att investerarna vet att pengarna går till projekt som är bra ur hållbarhetssynpunkt. Pengarna som landstinget lånar inom ramen för den gröna obligationen är öronmärkta för hållbara projekt och finns på ett särskilt, spårbart konto som enbart används för investeringar som möter bland annat specifika miljökriterier. Bland landstingets investerare i den gröna obligationen finns pensionskoncernen Storebrand SPP.


Från vänster: Locums projektchef Fredrik Hagel, Helena Lindahl från Storebrand SPP och Rosel Ragnarsson, portföljförvaltare på Stockholm läns landsting Internfinans.

Grön utveckling på agendan

Förmiddagen inleddes med att Locums projektchef Fredrik Hagel berättade om byggprojektet Nya Södertälje sjukhus. Därefter redogjorde Locums miljöcontroller Martina Westfahl Backlund och energicontroller Carolina Larsson om hur Locum arbetar med Miljöbyggnad i det specifika byggprojektet. Locums projektledare Henrik Fernström beskrev hur projektet arbetar med arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatsen. Dagen avslutades med att Rosel Ragnarsson, portföljförvaltare på SLL Internfinans, talade om kommande investeringar. Ett lyckat besök med grön utveckling på agendan.

Vad innebär gröna obligationer?

Gröna obligationer utfärdades av Världsbanken under 2008. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt. Det är ett verktyg för att öka medvetenheten om klimatrelaterade utmaningar och lösningar och samtidigt trygga gröna utvecklingsprojekt i länet.

Vad innebär miljöbyggnad?

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för miljömässigt hållbara byggnader som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Ambitionen är att Nya Södertälje sjukhus ska certifieras som Miljöbyggnad nivå Guld.


Byggarbetsplatsen sett från ovan 2015-03-18.