Nya Södertälje sjukhus

Stockholms län är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar stadigt vilket ställer högre krav på sjukvården. För att kunna erbjuda en vård som uppfyller invånarnas förväntningar och framtidens vårdbehov har landstinget tagit fram en Framtidsplan för hälso- och sjukvård som nu genomförs. Detta är den största satsningen någonsin på hälso- och sjukvård i länet och Södertälje sjukhus har varit först ut.

Ett av Sveriges modernaste sjukhus

En betydande del av Framtidsplanen handlar om att rusta upp sjukhusen för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer. Byggandet av Nya Södertälje sjukhus innebär en investering som uppgår till 1,2 miljarder kronor. Ny- och ombyggnationerna pågår till och med år 2019 och innebär att Södertälje får ett av landets modernaste sjukhus med bland annat ny avancerad operationsavdelning, ny akutmottagning och BB/förlossning.  Detta innebär nya operationssalar, ökad intesivvårdkapacitet och nya vårdavdelningar med enkelrum och tillhörande hygienutrymmen. Sjukhuset får när det är färdigt 120 nya enkelrum och möjlighet att ta emot 2 000 fler besök i slutenvården och 7 500 fler akuta besök. Nya Södertälje sjukhus får med detta en central och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för invånarna i den sydvästra delen av länet. 

Stort projekt med flera etapper 

I mars 2017 invigde Södertälje sjukhus deletapp 1, den största etappen av byggprojektet som innefattar bygget av en ny behandlingsbyggnad på 22 000 kvadratmeter. Den nya behandlingsbyggnaden  rymmer avdelning för röntgen, mottagningscentrum, akutmottagning, intensivvård, BB/förlossning, operationsavdelning och sterilteknisk enhet. Under sommaren flyttade sjukhusets verksamheter in i den nya behandlingsbyggnaden och kort därefter togs den första patienten emot. 

Ombyggnation och modernisering 

I början av hösten 2017 startade nästa etapp i färdigställandet av Nya Södertälje sjukhus. Deletapp 2 innebär en totalrenovering av hus 02 som omfattar ungefär 8 500 kvadratmeter. Byggnationerna på sjukhusområdet kommer att pågå i stor skala till och med år 2019 och därefter återstår arbeten med hus 01 som kommer att innehålla delar av sjukhusets stödfunktioner. 


Illustration Nya Södertälje sjukhus - vy över nya ambulansinfart och nya behandlingsbyggnaden.

Vy över nya behandlingsbyggnaden för Nya Södertälje sjukhus. Illustration: BSK Arkitekter.

Läkande vårdmiljöer

En viktig utgångspunkt i arkitekternas arbete med det nya sjukhuset har varit att inomhusmiljön ska bidra till patienternas tillfrisknande och välbefinnande för alla som vistas där. Material- och färgval, konst och skyltning är alla viktiga komponenter för att skapa en fungerande och behaglig miljö för både patienter, besökare och personal. Den nya behandlingsbyggnaden erbjuder flexibilitet och möjlighet att möta nya och förändrade verksamhetsbehov, vilket även innebär ett sjukhus som är hållbart över tid. 

Illustration över nya huvudentrén för Nya Södertälje sjukhus. Illustration: BSK Arkitekter.

Vy över nya huvudentrén för Nya Södertälje sjukhus. Illustration: BSK Arkitekter.

Fokus på funktion och flöden

I det nya sjukhuset blir huvudentrén ett nav mellan den nya behandlingsbyggnaden och vårdavdelningarna. Detta kommer att minska avstånden mellan nästan samtliga verksamheter. Entrén dimensioneras också med högre hisskapacitet för att klara stora flöden av patienter, medarbetare och besökare. 

Bättre arbetsmiljö och nya arbetssätt

Akutmottagning och röntgen placeras nära varandra i markplan vilket kommer att ge snabbare flöden och underlätta arbetet med att ta emot patienter i behov av akut vård. Röntgenavdelningen får utrustning som bidrar till bättre bildkvalitet, lägre stråldoser, ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö. Förlossnings- och BB-avdelning inrättas i nya lokaler och utöver denna avdelning blir 19 vanliga vårdrum så flexibla att de även kan användas som förlossningsrum.

Fakta om Nya Södertälje sjukhus

Yta: Cirka 22 000 kvadratmeter nybyggnad och cirka 14 500 kvadratmeter ombyggnad. 

Nybyggda vårdplatser: 150 vårdplatser vilket inkluderar 120 moderna vårdrum i enkelrum, 11 intensivvårdsplatser och 19 vårdrum för BB/förlossning.

Ytterligare vårdtillfällen: 2 000
Nya operationssalar: 8 plus 1 sal för kejsarsnitt på BB/ förlossning.

Utökning akutbesök: Förväntad kapacitetsökning med cirka 7500 besök för att kunna ta emot 42 500 besök/år.

Investeringssumma: 1,2 miljarder kronor exklusive uppförande av provisoriska lokaler, verksamhetens inredning och utrustning samt ny reservkraftsanläggning.

Inflyttning: Start i nybyggnaden under andra halvåret av 2017. 

Hållbarhet: Den 10 juni 2016 fick Nya Södertälje sjukhus sin första preliminära certifiering för Miljöbyggnad Guld. Bedömningen är gjord på handlingar som ska verifieras inom två år. 

Påbyggnadsmöjlighet: Konstruktion och infrastruktur är förberett för en möjlig påbyggnad i framtiden.