Vi anlägger nya p-platser

Vi anlägger nya p-platser för bland annat personal söder om 80-längan. Inledningsvis kommer området fungera som en lagringsplats för schaktmassor.
Vad gör vi?

Vi anlägger nya p-platser för bland annat personal. Platsen för de nya p-platserna är söder om 80-längan. Vår ambition är att få till så många platser som möjligt och i bästa fall blir det 60-70 nya p-platser.

De nya p-platserna innebär en omstrukturering och friläggning av ytan där vi behöver såga ned ett flertal träd. Arbetet inleds med att området stängslas in och måndagen den 28 augusti börjar vi att fälla träd. Träden kommer att gå till en återvinningscentral för energiåtervinning. 

Eftersom elva befintliga p-platser behöver stängas av under tiden de nya p-platserna ska anläggas så kommer elva nya tillfälliga p-platser skyltats upp inom det sydöstra sjukhusområdet.

De nya parkeringarna beräknas bli klara under 2019.

Varför gör vi det?

Det pågående stora byggprojekten har inneburit förändring och minskning av p-platserna på sjukhusområdet över lag och antalet p-platser för personalen har påverkats. Vi har nu sett över möjligheten till att dels återvinna byggets schaktmassor och dels även tillgodose sjukhusets framtida behov av p-platser.  Lösningen är att vi använder överskottet av byggets schaktmassor som grund till nya parkeringsplatser.

Minskad miljöpåverkan 

Det här arbetssättet går i linje med att projektet ständigt arbetar med att försöka minska byggets miljöpåverkan samt dess störningar. Bland annat finns ett miljömål som går ut på att skapa massbalans. Det innebär att överskottet av schaktmassorna som uppstår på bygget ska återanvändas, där så är möjligt.

Genom att återanvända schaktmassorna som grund till nya parkeringsplatser kan vi kraftigt minska antalet transporter, vilket i sin tur ger mindre utsläpp av koldioxid, ökad säkerhet och mindre trafikpåverkan.

Bygget kommer att generera cirka 8 000 kubikmeter schaktmassa. Det motsvarar ungefär 800 transporter till och från sjukhuset eller en 2,5 mil lång lastbilskaravan.

Vi återskapar gröna ytor

Vårt mål är att behålla så mycket grönska som det går och där det är möjligt kommer vi att behålla befintliga träd och grönska. Vi kommer också att återskapa nya gröna områden mellan parkeringarna samt plantera nya träd när parkeringarna är klara.  

Om projektet