Vi bygger nya vårdbyggnader

Det pågår ett omfattande arbete med att bygga ut och modernisera S:t Görans sjukhus. Sjukhuset ska kunna möta ett ökande vårdbehovet hos Stockholms växande befolkning. Våren 2016 invigdes S:t Görans sjukhus sin nya akutmottagning. Nu är det dags för nästa steg i utbyggnaden av S:t Görans sjukhusområde.
Vad gör vi?

S:t Görans sjukhus byggs ut med två helt nya byggnader. De nya byggnaderna benämns som byggnad 20 respektive 45. 

Byggnad 20

Byggnad 20 kommer att byggas längs med S:t Göransgatan från Bågljusvägen och bort till tidigare besöksparkering. När den nya bygganden 20 står klar kommer den att innehålla en ambulanshall för angöring till akuten samt en avdelning med 34 rum för förlossning- och eftervård samt omklädningsrum för personal. Byggnaden kommer också att innehålla endoskopi och sjukhusets administration. De flesta vårdrummen är enkelrum med eget hygienutrymme.

Den nya ambulanshallen är både större och har en bättre logistik för ambulanstrafiken. Den kommer också att innehålla en saneringsstation för gående saneringspatienter. 

Byggnad 45

Byggnad 45 ska ligga mellan huvudbyggnaderna  30/40 och 80-längan. När byggnad 45 är klar kommer den att innehålla administrativa lokaler till akuten, en intensivvårdsavdelning med 12 stycken IVA-platser samt tre vårdavdelningar med respektive 24 vårdplatser samt tre omklädningsrum för personalen. Även här är vårdrummen enkelrum med eget hygienutrymme

Till det byggs det ett nytt ställverk under jord samt görs renoveringar och ombyggnader i befintlig byggnad.  

Kort fakta om projektet:

  • En ny byggnad - åtta våningar inklusive källarplan (45) 

  • En ny byggnad - nio våningar inklusive källarplan  (20) 

  • Ombyggnad av mottagningar och adminstrativa ytor samt en ny pre-och postoperation i byggnad 30.

  • Ny röntgenavdelning, sterilcentral, nya operationssalar och en snittsal i byggnad 40.

  • Konstnärlig utsmyckning

Övergripande tidplan

2017
Markarbeten påbörjas med schaktning och sprängning
Rivningar startar för att göra plats för de nya byggnaderna

2018
Bottenplattor till de nya byggnaderna gjuts
Byggnadernas stommar byggs
Ombyggnationer av befintliga lokaler påbörjas

2019
De nya byggnaderna blir vädertäta
Invändiga arbeten startar

2020-2022
Installationer av sjukvårdsutrustning börjar
Ombyggnationerna i befintliga lokaler blir klara
Konstinstallationer monteras och sätts upp
Byggnaderna överlämnas till vården

2021
De första patienterna kan tas emot i de nya lokalerna

Kort om konsten

Konst tillför en humanistisk, estetisk och poetisk dimension som möter vårt behov av kultur. Därför är den betydelsefull för människor. Ett möte med ett konstverk på ett sjukhus kan leda in tankarna på andra banor än till den tekniska miljö som sjukhuset annars är och kan bidra till främja hälsa och ökat välbefinnande. Konst på sjukhus är en form av omtanke om patienter och personal. 

Stockholms läns landstings Kulturförvaltning har ansvaret för den konstnärliga gestaltningen i de nya vårdbyggnaderna 20 och 45.

Invändigt kommer det att bli tre omfattande konstnärliga gestaltningar i trapphus, hisshallar, och en korridor samt enskilda konstverk på avdelningarna. Till den inre miljöns gestaltningar utses enskilda konstnärer genom tävling. 

I utomhusmiljön blir det större gestaltningar i form av vackra skulpturer, en tegelmur och keramisk konst vid huvudentrén och ambulansinfart. Den tyske konstnären Achim Kobe samt konstnären Lillemor Petersson har fått uppdraget att skapa konsten. 

Lillemor kommer att bland annat att återanvända delar av sitt eget konstverk från den idag rivna ambulanshallen.

Varför gör vi det?

Stockholm växer och S:t Göran är en viktig pusselbit i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård och i ambitionen att skapa ”Mer nära vård”.  För vi blir allt fler och äldre i Stockholm, befolkningen växer med två SL-bussar per dag, och staden förtätas.

Stockholms län landsting genomför därför en omfattande satsning på att utveckla vården för att möta framtidens behov. En betydande del handlar om att bygga ut och rusta upp länets sjukhus, bl.a. här på S:t Göran sjukhus. 

När de idag planerade om- och tillbyggnaderna står klara kommer sjukhuset att ha ökat kapaciteten med cirka 6 000 nya slutenvårdstillfällen per år. Det motsvarar en ökning av 62 vårdplatser. Sjukhuset är då också rustat för att kunna ta emot upp till 4 000 förlossningar varje år. Allt detta i moderna och lättskötta lokaler som är anpassade för dagens och framtidens sätt att bedriva vård.  Lokalerna är byggda för att vara flexibla för att kunna anpassas till verksamhetsbehov utan större ombyggnader.

Följ bygget via webbkameror

Webbkamera byggnad 20

Webbkamera byggnad 45

Om projektet


Flygbild S:t Görans sjukhus

Flygbild över S:t Görans sjukhusområde inkluderat illustration av två nya vårdbyggnader 20 och 45. Byggnad 20 byggs längs med Sankt Göransgatan. Byggnad 45 byggs mellan huvudbyggnaderna 30/40 och 80-längan (röntgen och beroendevård).

Illustration översikt

Källa: Arkitema Architects. Illustration översikt av byggnad 20 och 45 i förhållande till befintliga byggnader.

Byggnad 20 vy mot öster

Källa: Arkitema Architects. Illustration av vårdbyggnad 20 längs med Sankt Göransgatan mot öster.

Byggnad 20 vy mot väster

Källa: Arkitema Architects. Illustration vårdbyggnad 20 vy längs med Sankt Göransgatan mot väster.

Akutens entre Sankt Göransgatan

Källa: Arkitema Architects. Illustration över akutens entré i vårdbyggnad 20 från Sankt Göransgatan.

Gavel byggnad 45

Källa: Arkitema Architects. Illustration gavel vårdbyggnad 45 från Bågljusvägen.