Aktuell sprängstatus

Vi spränger för nya lokaler på sjukhusområdet. Sprängningar är en del av det grundläggande arbetet inför en byggnation. Inga sprängningarna pågår för närvarande Kompletterande sprängningar kan bli aktuellt. Störningsgrad 4 (5). Möjliga tider är: 09.00 • 12.00 • 14.00 • 15.00.

När

Plats

Sjukhusområdet


Påtaglliga störningar 4 (5)

Kommande byggnad 20 - ingen sprängning pågår

Sprängningen i området närmast tidigare P-plats är klar. Ny sprängperiod i en annan del av område för byggnad 20 sker senare i vår.

Kommande byggnad 45 - Inga sprägningar pågår

Våra planerade sprängningsarbeten på innergården är nu klara. När alla sprängmassor har grävts bort ska bergytan mätas in för att kolla att vi ligger på rätt höjd för de nya grundkonstruktionerna. Om det kvarstår lite berg när inmätningen är gjord kan ytterligare sprängningar behöva göras. Dessa aviseras som vanligt via sms samt på plats för berörda verksamheter. Störningsgrad 4 (5).

Bra att veta om sprängning

Vi har vakter utplacerade vid sprängsalvorna. Och projektets personal kommer att gå runt och informera berörda avdelningar innan sprängning. Vi informerar dagligen via sms vilka tider som sprängning kommer ske. Aviseringen kommer innefatta sprängtider både innergården och vid byggnad 20/30/40. Skyddsstaket kommer placeras utanför de rum och lokaler som inte går att utrymma.

Vibrationsmätare finns monterade för att säkerställa att vi inte skjuter för "stora" salvor som kan åstadkomma skador på byggnader eller känslig utrustning. Vid sprängning kan du uppfatta vibrationer. Förutom vibrationer kan du även märka av en tryckvåg av luft. Den kan uppfattas som en vibration, men är inte skadlig för byggnad eller utrustning.

Vi kan komma att spränga på fler sprängområden samtidigt.

Möjliga sprängtider: 09.00 • 12.00 • 14.00 • 15.00.  

  • Inför sprängning ljuder ett flertal kortare ljudsignaler.
  • Efter sprängning ljuder en lång signal.

Säkerheten går alltid först och inför sprängning kontrolleras det alltid att arbetsplatsen är säkrad. Vi siktar på att sprängsalvan skjuts av vid exakta tider. Viktigt att tänka på vid sprängning:

  • Respektera byggområdets avspärrningar
  • Följ flaggvakternas instruktioner
  • Undvik att stå nära fönster som vetter mot sprängområdet.

Efter sprängarbeten måste lösgjorda bergmassor lastas och köras bort. Störande ljud från skrapning och "klonkning" vid lastningen uppstår. Vid bortforsling av bergmassan så kommer vi att lägga ett jordlager i botten på lastbilen samt sätta ett gummidäck på skrapan för att minska buller när vi skrapar delar av bergytan (rensning) och lastning.

Återvinning av schaktmassor 

Delar av byggmassorna från sprängningen körs bort från sjukhuset via Bågljusvägen och vissa delar körs runt sjukhusområdet för att lagras i lastområdet vid Finsens väg. De massorna kommer att bearbetas för återfyllnad till grunden på byggnad 20 och 45 samt på sikt användas för anläggning av nya p-platser. 

Ytterligare information:
Ulrica Ericson, projektledare
Telefon: 070-253 18 90
E-post: ulrica.ericson@helm.se

Kontaktperson

Håkan Wilken
Håkan Wilken
Senior projektledare
Tel: 08-123 171 69