Aktuella byggarbeten för by 20

Vi bygger grunden för kommande byggnad 20. Just nu pågår förberedelser för att kunna flytta på ambulansflödet vecka 18. Vi täcker fönster inför rivning av taxidäck som startar vecka 18. Vi bygger en ny evakureringssluss. Byggtrafik till och från området. Arbetstider: dagtid 07.00-19.00. Kväll 19.00-24.00. Lördag 09.00-18.00. Tillfälligt nattarbete mellan 24.00-07.00. Störningsgrad: 2-4 (5) beroende på moment.

När

Plats

Byggnad 20


Byggområdet närmast huvudentrén (20:1)  Helg- och kvällsarbete

Vi fortsätter med betongarbetena, vi formar, armerar och gjuter väggar och tak samt monterar markbrunnar. För att hålla tidsplanen och hinna klart innan prefab-leveranserna startar så kommer betongarbeten att pågå dagtid lördagar klockan 09.00-18.00 samt kvällstid fram till klockan 24.00 vardagar under våren.

När betongkonstruktionerna är klara återfyller vi med grus runtom. Även detta arbete kan komma att utföras på helg. Störningsgrad 2 (5). . Tillfälligt kvällsarbete

Arbeten vid fasaden mot biblioteket
Arbetet med fläktrum och nya omklädningsrum utanför biblioteket fortsätter. Arbetet med att lägga tätskikt kommer att pågå till och med vecka 15. När asfalten för tätskikt värms och läggs ut kan det uppstå en stark lukt, dock är det inget som är farligt att inandas. Vi utför även PUS-jordning samt gjuter in golvvärmeslingor i de nya betongplattorna. Störningsgrad 2 (5).

I helgen vecka 16 kommer vi ”flytta tillbaka” delar av byggstaketet precis utanför huvudentrén så det blir mer plats framför ingångsdörrarna. Arbetet är en del av det som görs som förberedelse för att ta emot gående och taxi/privatbilar som ska lämna besökare till akuten när vi river taxidäcket. Arbetet blir klart i mitten av vecka 17.

Rivning av tegel på fasad byggnad 30
När nya byggnad 20 ska anslutas mot byggnad 30 behöver vi riva tegel samt mura igen vissa fönster i fasaden.

Tegelrivningen är i princip klar, de sista delarna kommer rivas från en såkallad sky-lift. Denna rivning samt ställningsrivning pågår till och från när arbetena inte krockar med pågående betongarbeten nedanför. Arbetena utförs även på helg och nattetid, och kommer pågå april ut. Störningsgrad 2-3 (5). 

När teglet är rivet ska vi såga bort den betongklack som teglet stod på. Klacken sitter fast i fasaden på plan 01. Sågningen utförs fredag – söndag vecka 15. Vissa störande ljud kan uppstå. Störningsgrad 4 (5).

 Vi förbereder byggnad 30 för anslutning till nya vårdbyggnaden 20

Byggområdet vid ambulansnedfarten/akuten  (20:2)

Planering för rivning av taxidäcket och ambulansdäcket pågår. Rivningen gör vi för att komma åt att grundlägga för byggnad 20:2. Innan vi river behöver vi täcka för en del av fönstren som vetter mot rivningsområdet. Detta arbete utförs vecka 16 och 17. Vi önskar starta med rivningen av taxidäcket på lördag vecka 18 för att hålla tidplanen. Rivningen kommer utföras på samma sätt som när vi rev E-stationen: vi bilar/knackar 30 minuter, sedan ”klipper” vi i 30 minuter osv. Bilning måste göras för att ”klipp-maskinen” ska komma åt och tugga sönder betongen.

Beroende på hur det ser ut när vi schaktar upp i området kan det behövas sprängas, troligen i mindre omfattning.

Vi har byggt en ny evakueringssluss från skyddsrummet i byggnad 30. Den gamla slussen satt på västra sidan av byggnad 30 och behövde rivas för att få vi ska få plats med den nya byggnaden. Det nya schaktet kommer upp på ena sidan av byggnad 30 vid ambulansdäcket. Vi bygger nu vidare på schaktet, under vecka 16-18 armerar vi och borrar fast infästningsstål. Detta kan generera störande ljud.

Byggområdet närmast Bågljusvägen (20:3)

Vi planerar att ta den nya ambulanshallen i bruk klockan 8.00 onsdag 2 maj. Ett flertal arbeten pågår just nu inne i den nya hallen. Vi lägger tätskikt, arbetar med de nya dörrarna och förbereder för skyltning, målning av körspår och uppställningsplatser för ambulanser. Vi drar fram vatten till en tillfällig saneringsstation, vi monterar belysning och förbereder för brand- och utrymningslarm mm.  Vi iordningställer mark vid ambulansinfarten och delar av byggstaketet kommer tas bort under vecka 17

På utsidan av ambulanshallen återfyller vi och ställer iordning den tillfälliga ambulansutfarten mot St Göransgatan.

Omskyltning inför ändrat ambulansflöde och gående till akuten
Vi kommer skylta om vid personalparkeringsplatserna inför omläggning av ambulansflödet vecka 18. Vi sätter upp nya skyltar på fasade som justerar och kompletterar med nya skyltar i närområdet så att att det ska vara lätt att hitta till akuten, både för ambulanser och taxi, privatbilar samt gående.

Störningsgrad: 2-3 (5) beroende på moment.

Alla transporter till och från byggområdet via Sankt Göransgatan.

Övrigt
Planering för montering av tornkranen som ska stå på BUP-tomten på andra sidan St Göransgatan pågår. Under vecka 18 kommer vi börja borra ner pålar i marken, som vi sedan gjuter kranfundamenten på. Den nya tornkranen kommer att börja monteras den 23 juli. 

Se en översikt på planerad/pågående byggarbeten vecka 16-18

Se bygget via webbkamera

Ytterligare information
Ulrica Ericson, projektledare
Telefon: 070-253 18 90
E-post: ulrica.ericson@helm.se

Karta över byggområdena med husnummer

Notera att planeringen kan komma att ändras om oväntade byggtekniska händelser uppstår. Vi kan komma att tidigarelägga eller flytta fram vissa arbeten med kort varsel.

Kontaktperson

Håkan Wilken
Håkan Wilken
Senior projektledare
Tel: 08-123 171 69