Sollentuna sjukhus - På väg mot framtidens sjukvård

Stockholms län är en region i snabb utveckling. För att möta det växande vårdbehovet genomförs nu Framtidsplanen, en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i länet. Sollentuna sjukhus har en viktig roll i Framtidsplanen.
Vad gör vi?

Bygger om hela sjukhuset med start april 2015. Under byggtiden kommer sjukhuset att vara i stort sätt utrymt. Utrymningen startade under 2015 och pågår kontinuerligt.

Varför gör vi det?

För att säkra att Sollentuna sjukhus är rustat inför framtidens vårdbehov.

Har du frågor?

Vänd er till Locum. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Om projektet


En betydande del av Framtidsplanen handlar om att rusta upp länets sjukhus för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer. Flera av länets mindre sjukhus och närakuter får ökade möjligheter att erbjuda akutvård och specialistvård.

Även akutsjukhusen byggs om och byggs ut, samtidigt som deras uppdrag renodlas för de invånare som behöver vård med alla de resurser som enbart akutsjukhusen har.

Sollentuna sjukhus kommer under en treårsperiod att byggas om till ett sjukhus med moderna vårdplatser och ett centrum för specialistvård. Tanken är att skapa ett sjukhus som präglas av effektiv samverkan mellan olika vårdgivare.

Sjukhuset kommer att få flera gemensamma funktioner bland annat en gemensam huvudentré och reception för samtliga mottagningar. Det kommer finnas en röntgenavdelning och möjlighet till provtagning och mindre labbverksamhet.

I och med möjligheterna att utföra mer akutvård och specialistvård på plats på sjukhuset kan patienterna i slutenvården får sin vård tillgodosedd på sjukhuset och behöver enbart i undantagsfall transporteras till ett akutsjukhus.

Byggprocessen påbörjas under 2015. Sollentuna sjukhus kommer från och med sommaren att vara i stort sett tomt och då startar den genomgripande renoveringen av hela fastigheten. De olika vårdgivare som finns på Sollentuna sjukhus idag kommer att flytta till andra lokaler runt om i kommunen.

Det kommer att finnas viss verksamhet kvar i sjukhuset under 2015, något som kommer att påverka patienter, besökare och personal. Ansvariga för byggarbetet och för vården kommer att samarbeta så att störningarna minimeras, patientsäkerheten bibehålls och arbetsmiljön för personalen blir fortsatt god.

Under 2017/2018 öppnar Sollentuna sjukhus igen och kommer då att vara ett modernt sjukhus rustat för framtiden. Bland annat kommer den stora klinik för åldrandets sjukdomar som idag finns på Danderyds sjukhus att flytta till Sollentuna sjukhus. På sjukhuset kommer det då att finnas öppen- och slutenvård för äldre samt husläkarmottagning, rehabilitering och en stor öppenvårdsverksamhet med ett flertal olika specialiteter.

Ombyggnationen är ett led i att utveckla länets sjukhus till moderna vårdenheter med specialiserad vård. Det ska ge förutsättningar för ett flexibelt vårdutbud med ett hälsofrämjande perspektiv. Patientens vårdbehov ska tillgodoses i en sammanhållen vårdkedja i en miljö som också stödjer samverkan, utbildning och forskning.