Uppdrag, ägare och styrning

Vårt uppdrag, ägare och styrning

Vår ägare Stockholms läns landsting formulerar vårt uppdrag och sätter ramen för verksamheten via ägardirektiv, mål och budget. Locums styrelse följer upp och utvärderar verksamheten. Vd leder sedan den löpande verksamheten mot uppsatta mål. 

Ägare och styrning

Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting (SLL). Locum ägs av SLL genom Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB). SLL är en politiskt styrd organisation vars roll som ägare definieras i en ägarpolicy, generella ägardirektiv och genom de bolagsstyrningsprinciper som gäller för landstingets aktiebolag.  För vårt ansvarsområde finns verksamhetsspecifika styrdokument, utifrån lagar och myndighetskrav, där även landstingets krav är inarbetade. Locums styrdokument och internkontroll ingår i det integrerade ledningssystemet som är certifierat enligt kraven i ISO 9001 och ISO 14001.

Locums uppdrag

Locum har specifika ägardirektiv fastställda av landstingsfullmäktige, en bolagsordning, en fullmakt att företräda SLL samt ett avtal avseende ekonomisk förvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). LFS är en resultatenhet inom Stockholms läns landsting i vilken den ekonomiska redovisningen sker av landstingets vårdfastigheter. Bolaget bistår också ägaren samt hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor, bland annat i samband med investeringsplaneringen. Därutöver kan landstinget besluta om vissa uppdrag som Locum har att utföra, exempelvis genomförande av byggprojekt. Locum svarar för att sjukhus och andra vårdinrättningar i Stockholms län har ändamålsenliga lokaler. Locum hjälper också till att hyra in lokaler för vårdens behov från andra fastighetsägare.

Styrande förutsättningar för Locums verksamhet är

 

  • Ägardirektiv och uppdrag
  • Stockholms läns landstings mål
  • Budget som beslutats av landstingsfullmäktige 
  • Aktuella lagar och föreskrifter 
  • SLL:s och Locums policy- och styrdokument 
  • Kraven i erforderliga standarder*

*) Bland annat kraven i ISO 9001 (Kvalitet) ISO 14001 (Miljö) och ISO 27001 (Informationssäkerhet)