Teknisk upprustning pågår

Teknisk upprustning är en förutsättning för att en byggnad eller lokal ska klara verksamhetens behov vad gäller teknisk försörjning i framtiden. Här tittar man på en tidshorisont på ungefär 25-30 år.


Ett sådant projekt pågår för närvarande i en av de byggnader på Södersjukhuset som kommer att kopplas samman med de nya byggnaderna som uppförs just nu. Det är Byggnad 03 som idag inrymmer onkologi, endoskopi och administration.

- Projektet teknisk upprustning är uppdelat i två etapper för att hantera att all verksamhet i byggnaden kan sitta kvar under tiden, berättar Karin Åkerström, projektledare på Locum.

Etapp 1 avser ett nytt fläktrum placerat på yttertaket, ett nytt rörschakt, ny elmatning upp genom byggnaden samt ny försörjningsmodul av El-Tele-Data. Detta byggs på alla plan och utifrån denna upprustning anpassas också planlösningen. Ombyggnation av etapp 1 avslutas i januari 2016.

- Även ytterligare ett soprör för sortering av plast kommer att installeras. Detta kommer dock inte att tas i bruk förrän det nya sopsugssystemet i det strategiska projektet är i bruk, berättar Karin Åkerström.

Etapp 2, som planeras att starta i januari 2016, avser i huvudsak ombyggnad för nya ventilationsschakt genom bygganden. Två nya schakt kommer att tillskapas och medför att planlösningen anpassas. Precis som i etapp 1 kommer alla plan i byggnaden att beröras och vi börjar uppifrån och arbetar oss nedåt.
- När det ena schaktet är klart påbörjas arbetena med det andra för att vi inte ska uppta allt för stor yta på respektive plan samtidigt och störa verksamheterna i onödan. Vi installerar även nytt brandlarm på våningsplanen och utför vissa fasadarbeten. Den andra etappen beräknas vara klart under kvartal 3 2016.

- Parallellt med teknisk upprustning utförs verksamhetsanpassningar, bland annat har ombyggnation för onkologin utförts samt pågår en ombyggnation för KUL. Vi kommer att gå mål under tredje kvartalet 2016  - då är byggnaden rustad för modern sjukvård många år framöver, avslutar Karin Åkerström.