Locum utvecklar och effektiviserar krisledningen ytterligare

Locum ansvarar för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner och miljöer med känslig utrustning där det krävs hög driftsäkerhet. Det är en komplex verksamhet som är ständigt pågående dygnet runt, årets alla dagar. En väl fungerande krisledning är nyckeln för att hantera oönskade händelser och minimera skadan av dessa, säger Locums säkerhetschef Anders Gidrup.

Verksamhet som berör liv och hälsa bedrivs i lokalerna som Locum förvaltar, utvecklar och bygger om. Många aktörer är inblandade och många är beroende av att verksamheten kan fortgå trots störningar. Förloppet vid oförutsedda händelser och kris kan därför bli dramatiskt.

Hur ser Locums krisledningsorganisation ut?
– Locums styrelse har det övergripande ansvaret för vårt beredskaps- och säkerhetsarbete. Så långt det är möjligt ska Locums organisation vara densamma vid en kris som i normalläge. Tre principer är centrala för hantering av störningar och kriser: ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Dessa principer gäller men kan i vissa fall komma att förändras beroende på händelsens art, berättar Locums säkerhetschef Anders Gidrup.

– Vid allvarliga olyckor och kriser under normal kontorstid har linjen ansvaret att informera mig. Vid behov kontaktar jag den strategiska krisledningsorganisationen vid Locum i samråd med VD. Locum har en väl utbyggd krisledningsorganisation och en beredskapsfunktion som ständigt är beredd att agera om något oönskat skulle inträffa. Numera finns även en kommunikatör i beredskap dygnet runt. Vid varje sjukhus finns det dessutom en operativ krisledningsgrupp som normalt hanterar incidenten i samråd med mig, fortsätter Anders.

Runt om i Stockholms län kan vi nu se att nästan alla sjukhusområden har förvandlats till byggarbetsplatser. Hur säkerställer Locum att krisberedskapen fungerar mellan Locum, SLL och sjukhusen?

– Kriser kan inträffa förr eller senare i alla organisationer. Med god samverkan och rätt förberedelser kan många potentiella kriser undvikas och de negativa effekterna av de kriser som trots allt inträffar kan minskas. I början av året togs en ny struktur för krisledningsplaner fram för strategiska fastighets- och utrustningsinvesteringar. Planerna gäller även för ersättningsinvesteringar och förvaltning, säger Anders Gidrup.

Hur arbetar Locum för att minska sårbarheten?
– För att minska sårbarheten och skapa en beredskap inför eventuella kriser genomför Locum återkommande risk- och sårbarhetsanalyser, riskanalyser innan och under projekt, analys av incidenter och implementering av åtgärder för att minimera att oönskade händelser uppstår igen, krisledningsplaner med aktuella checklistor och rutiner som uppdateras årligen och årlig övning för Locums krisledningsgrupp, säger Anders.

Locum har även kompletterat sin kris- och beredskapsorganisation med en krisapplikation. Vad innebär det?
– Krisappen är en webbapplikation som fungerar på smartphones, läsplattor och datorer. Genom krisappen får krisledningsgruppen snabbt en lägesbild över vad som inträffat och löpande uppdateringar, vilket skapar en väl förberedd krisledningsorganisation när den har samlats. Detta gör att vi vinner mycket tid i krisarbetets uppstartsfas och skapar förutsättningar för att begränsa krisens omfattning genom snabba insatser, vilket i sin tur ytterst kan rädda liv, betonar Anders Gidrup.

Vad händer om tekniken inte fungerar som den ska?
– Om tekniken i krisappens går ner finns beredskap via en krisjour som upprätthåller funktionen och kan orientera krisledningsgruppen via sms. Via denna krisjour har Locums krisledningsorganisation möjlighet att kalla till telefonkonferens för ledning och koordinering av krisledning, exempelvis om en allvarlig incident inträffar under semestertid då medarbetare kan befinna sig på olika platser i landet, avslutar Anders Gidrup.