Locums uppgift: Skapa förutsättningar för nya
Norra Hagastaden

När Karolinska Universitetssjukhuset flyttar in i NKS möjliggörs en omvandling av norra delen av Hagastaden till en variationsrik stadsdel med bostäder, arbetsplatser och närservice. Locum ska medverka i planeringen och utvecklingen av Norra Hagastaden. Locum anställer därför Magnus Nordberg som ny projektområdeschef.

Magnus Nordberg

Magnus Nordberg är Locums nya projektområdeschef med ansvar för Norra Hagastaden. Han kommer direkt från Trafikförvaltningen där han varit programdirektör. Magnus har tidigare varit anställd på Locum som projektchef men har även erfarenhet från Ericsson och Diligentia. Han tillträder sin tjänst den 1 december.

– Det ska bli spännande att fortsätta arbeta med samhällsnyttig verksamhet och att utveckla fastigheter och stadsdelen. Under en tioårsperiod ska vi till-sammans med Landstingsstyrelsens förvaltning utveckla Norra Hagastaden och skapa förutsättningar för en ny stadsdel, säger Magnus Nordberg.

Enligt godkänt planprogram kan över 300 000 m² bostäder och 120 000 m² verksamhetsyta skapas på området. För att möjliggöra försäljnings- och utvecklingsplanerna krävs omfattande planeringsarbete, anpassning av befint-lig infrastruktur, uppbyggnad av ny infrastruktur och åtgärder för ett antal befintliga byggnader.

– Landstinget har fattat beslut om att merparten av de egna sjukhusfastighet-erna i de östra delarna av området ska avvecklas och avyttras över tid för att ge plats åt bostäder och andra verksamheter. Locums uppgift är att skapa förut-sättningar för en försäljningen och tillskapandet av en ny stadsdel. Norra Ha-gastaden ska växa ihop med Stockholms stad och man ska få en känsla av en stadsdel, avslutar Magnus Nordberg.

Ytterligare information kontakta:
Christina Hallberg, HR-och kommunikationsdirektör, tel: 08-123 171 42 eller christina.hallberg-hoglund@sll.se

Jan Thelander, projektdirektör tel: 08-123 173 80 eller jan.thelander@sll.se