Nytt bevakningsbolag för parkering

Locum AB har upphandlat ett nytt bevakningsbolag för parkering. Apcoa Parking tar successivt över vid de vårdfastigheter som Locum förvaltar, med start i december 2017. I samband med övergången till nytt bevakningsbolag uppdateras p-automater och fler digitala sätt att betala införs. Taxorna kommer också att ses över.

På vissa objekt sker samtidigt förändringar enligt Locums parkeringsstrategi, som ligger i linje med Stockholms läns landstings mål för miljö och hälsa för alla landstingsfinansierade verksamheter.

Övergripande kan man säga att vi på Locum ska arbeta för att främst tillhandahålla parkering för patienter och besökare samt vissa verksamheter med kort inställelsetid som jourbilar och sjukvård i hemmet. Om lokala förutsättningar tillåter ska vi även tillhandahålla personalparkering.

Vi ser över villkor och taxor utifrån miljö- och hälsomålen samt geografiskt läge, möjligheten att åka kollektivt och tillgång och efterfrågan på parkeringsplatser vid respektive sjukhus. I dagsläget nyttjas alltför många platser av personer som inte besöker sjukhusen eftersom taxorna är väldigt låga jämfört med hur det ser ut i närområdet. Syftet med en eventuell taxehöjning är alltså att frigöra platser för besökare och patienter. Något som också påverkar taxornas nivå är skattereglerna för förmånsbeskattning.

Locum kommer att vara klar med översynen under 2018.