Bästa leverantör och samarbetspartner

Nu är det snart jul igen. Jag vill med detta brev önska en tidigt god jul och tack för detta år, men även påminna om några av Stockholms läns landstings och Locums riktlinjer.

För oss på Locum är det viktigt att göra rätt och det ska också vara lätt att göra rätt. Locums professionalism och objektivitet får aldrig ifrågasättas, inte heller det ansvar vi har för skattebetalarnas pengar.

I jultid är det vanligt med gåvor och julmiddagar och det är givetvis trevligt. Men för att vi ska ha goda och sunda affärsrelationer och en bra samarbetskultur, vill vi uppmärksamma dig på Stockholms läns landstings och Locums riktlinjer avseende vad som är muta eller annan oegentlighet och vad vi gör för att motverka detta.

Det är viktigt med möten av skilda slag mellan Locum, leverantörer och samarbetspartners. Dessa möten måste kunna kopplas till Locums tjänsteutövande och ska bekostas av Locum. Evenemang ska präglas av måttfullhet och inbjudan ska som huvudregel riktas till Locum, dvs. inte till enskild medarbetare. Vidare är det inte förenligt med SLL:s och Locums riktlinjer att medarbetare tar emot förmåner eller deltar i engagemang, som inte utgör ett led i tjänsteutövningen. I samband med pågående upphandling eller myndighetsutövning är alla former av förmåner otillåtna.

Jag, och vi alla på Locum, önskar dig och dina medarbetare god jul och gott nytt år.