Locum AB har anmält en underentreprenör till Skatteverket

Locum AB är Stockholms läns landstings fastighetsförvaltare och har bland annat i uppdrag att teckna avtal med huvudleverantörer till landstingets byggnationer som pågår för att bygga om och bygga ut vården i Stockholms län för framtida behov.

Locum AB informerades den 27 mars om en arbetsplatsolycka vid Södertälje sjukhus. En medarbetare hos en underentreprenör fick en handskada vid ett ställningsarbete som genomförs av en huvudentreprenör. Huvudentreprenören har hyrt in en underentreprenör och underentreprenören har i sin tur anlitat en ytterligare underentreprenör som anlitat den person som skadades i sitt arbete. Då det fanns misstanke om svart arbetskraft gjorde Locum AB omgående en anmälan till Skatteverket. Huvudentreprenören har även gjort en anmälan till arbetsmiljöverket om arbetsplatsolycka.

Enligt avtal mellan Locum och huvudentreprenören gäller att huvudentreprenören ska fullgöra sina skyldigheter enligt lag och avtal t ex avseende momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter samt att huvudentreprenören ska uppfylla de krav som följer av SLL:s uppförandekod för leverantörer. Av avtalet följer också att om huvudentreprenören använder underkonsulter för fullgörande av arbete ansvarar huvudentreprenören för att sådan underkonsult uppfyller nyssnämnda villkor.

Entreprenörer ska rapportera skriftligen till Locum om de tar in underentreprenörer, en sådan rapport har inte gjorts i detta fall. Det är huvudentreprenören som ska kontrollera att alla som arbetar för underleverantörer har rätt utbildning och kunskap för det jobb som de utför. Den ska också se till att kontrollera så att alla som befinner sig på arbetsplatsen har ID-06 och ansvarar för att det finns elektronisk personalliggare där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Huvudentreprenören har aktivt och regelbundet utfört oanmälda kontroller och även avvisat personer vid ett antal tillfällen då de inte varit registrerade eller haft ogiltiga ID 06 kort. Trots dessa kontroller finns det misstankar att underentreprenören kringgått regelverket.

Locum AB ser mycket allvarligt på det inträffade och utredde omedelbart det inträffade. Som ett resultat av detta har Locum beslutat att snarast ytterligare skärpa kontrollerna vid bolagets byggprojekt. Locum AB har även fått i uppdrag av styrelsens ordförande att dels utreda vad som har hänt, hur det har kunnat hända, samt vilka åtgärder entreprenören avser att vidta för att det inte ska kunna hända igen; dels undersöka förhållandena hos Locums övriga entreprenörer som Locum AB anlitar och deras underentreprenörer för att säkerställa att de alla följer svensk lagstiftning.