Källsortering – viktigt för miljön!

Under 2016 sorterades 32 799 kg matavfall in från Södersjukhuset. Med 1 kg matavfall omvandlat till biogas kan du köra en biogasbil 2 km (Källa Avfall Sverige).

Sopor

Med Södersjukhusets insamlade matavfall kan du köra 6560 mil med en biogasbil. Det motsvarar ungefär 33 gånger fram och tillbaka i Sverige från nord till sydspets (inte fågelvägen utan landsvägen ca 200 mil). 


Att sortera rätt har stor påverkan på både produkternas livscykel och avfallets hantering. Om smutsig plast slängs i materialåtervinningen (t.ex. smutsiga matförpackningar som inte tvättats rent ordentligt) kan det leda till att fraktionen av sorterat material måste klassas om till brännbart. All plast som sorterats rätt och ligger i samma container kommer därmed att gå till förbränning. Avfallsanläggningen kan inte återvinna smutsig plast. Det ställs därför höga krav på att hantera plastförpackningar rätt för att så mycket som möjligt kan gå till materialåtervinning och bidra till en förbättrad miljö.

På Södersjukhuset sorterades 37 022 kg plast under 2016. Mjuka plastförpackningarna återvinns oftast till kabelskydd, sopsäckar samt bärkassar. Hårda plastförpackningar blir oftast regranulat – en råvara till många olika produkter av plast.

Tack alla på Södersjukhuset som hjälper till att sortera avfall och gör källsortering och återvinning möjlig. Visste du om att Stockholms läns landstings riktlinje för miljöarbete säger att vi säkerställer att verksamheterna arbetar resurseffektivt genom att återvinna patientmat, förpackningar, tidningar, elavfall, farligt avfall och andra väsentliga fraktioner? Att sortera avfall är viktigt och ger resultat. Tack!

Så här mycket källsorterade Södersjukhusets verksamheter under 2016: 

siffor