Trevlig säkerhet

Det ska vara tryggt att vistas på länets sjukhus 
och vård ska kunna ges i alla lägen. Det ställer krav på alltifrån lås och brandsprinkler till reservkraft och terrorberedskap. Och inte minst att miljön är rofylld.
Trevlig säkerhet

Sjuksköterskan Carina Andersson och undersköterskan Kia Andersson, som jobbar på akuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, diskuterar vad som skapar trygghet på arbetsplatsen tillsammans med Maja-Lena Gustafsson, säkerhetssamordnare på Locum, och Anders Gidrup, Locums säkerhetschef.

För att personal, patienter och besökare ska känna att det är säkert att vara på ett sjukhus i Stockholms län är det viktigt att skapa en trivsam stämning. Skulle man tydligt markera att man stänger ute potentiella hot skulle det kunna få den motsatta effekten. 
– Att man får ett positivt bemötande och hjälp med att orientera sig när man kliver in på ett sjukhus har större betydelse för trygghetskänslan än att förse ingången med svårgenomträngliga gallergrindar eller avancerade låssystem, förklarar Anders Gidrup, säkerhetschef på Locum. 

Eva-Lena Pousette och Zaarek från Avarn Secuirty har koll på säkerheten. Här på rundvandring tillsammans med Locums Maja-Lena Gustafsson.
Eva-Lena Pousette och Zaarek från Avarn Secuirty har koll på säkerheten. Här på rundvandring tillsammans med Locums Maja-Lena Gustafsson.

Entréhallen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge är ett bra exempel på denna grundläggande tanke kring säkerheten för de sjukhus som Locum förvaltar. Här välkomnas besökare genom att enkelt nå informationsdisken direkt när de kliver in. Skyltningen är tydlig och den som behöver hjälp med att hitta rätt i de stora byggnaderna kan få vägledning av sjukhusets servicepersonal. Trots de stora öppna ytorna och många människor i rörelse är det lugnt och fridfullt. Men även om intrycket präglas av en tillgänglighet kommer du inte långt in i sjukhuset utan behörighet. Personalen på akutmottagningen har exempelvis vant sig vid att dörrarna till deras arbetsplats alltid är låsta. 
– Utan min legitimation och passerkort kan jag inte jobba. Ibland känns det lite krångligt att det ska behöva vara så, men det ger mig också trygghet, säger Kia Andersson, undersköterska på akutmottagningen. 

För att garantera säkerheten krävs ett samarbete mellan Locum och sjukhusens egna säkerhetsorganisationer. Säkerhetsbegreppet innefattar ett brett spektrum av risker, så mycket mer än det där dagliga som skapar den allmänt trygga atmosfären, som ronderande ordningsvakter, passersystem och kameraövervakade kulvertar. I säkerhetsarbetet ingår även brandskyddet liksom driftförsörjning av el, vatten, värme och telekommunikationer samt beredskap för stora olyckor och hot som organiserad brottlighet och terrorism. – Vi arbetar med olika typer av hotbilder. Oavsett vad som händer måste vi kunna säkra vårdproduktionen, säger Carl Magnus Rutherfalk, chef på säkerhetsledningen vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

Säkerhetscheferna Carl Magnus Ruterfalk och Anders Gidrup är överens om planeringen kring Locums övertagande av bevakning och fysiskt skydd vid de två sjukhusen
Säkerhetscheferna Carl Magnus Ruterfalk och Anders Gidrup är överens om planeringen kring Locums övertagande av bevakning och fysiskt skydd vid de två sjukhusen.

Enligt Carl Magnus Rutherfalk har säkerhetsfrågorna som rör sjukhusen i Stockholms län ändrat karaktär genom åren och fått en mer framskjuten position på agendan. Det är det svenska säkerhetspolitiska läget och den ökade sociala oron i samhället som har påverkat i den riktningen. I samband med terrordådet i Stockholm i april 2017 fick Karolinska Universitetssjukhuset pröva sin organisation för högsta beredskapsläge. 

Framtidens stora utmaning kring säkerhet på sjukhus ligger i att klara en större samhällsstörning som exempelvis om stadens elnät skulle slås ut eller att det kommunala vatten- eller avloppssystemet skulle haverera. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram riktlinjer för »det robusta sjukhuset« för att lyfta fram vägar till att öka sjukhusens funktionssäkerhet vid kriser. 
– Sjukhusen måste vara mer eller mindre självförsörjande på vatten och el så att vården kan bedrivas även om samhällets tekniska infrastruktur kraschar eller drabbas av avbrott, säger Anders Gidrup.  

Det ingår i säkerhetsbegreppet

I Locums säkerhetsarbete vid sjukhusen ingår fysiskt skydd som exempelvis skalskydd som lås- och passersystem, systematiskt brandskyddsarbete, kontinuerlig analys av hotbilder, incidenthantering, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och kontinuitetsplanering.

Så arbetar Locum med säkerheten på sjukhus

  • Ett nära samarbete med de stora sjukhusens egna säkerhetsorganisationer och en samordnande roll av olika aktörer för skydd av de mindre sjukhusen.
  • Årliga risk- och sårbarhetsanalyser som ligger till grund för trygghetshöjande åtgärder och säker drift.
  • Trygghetsronder en–två gånger per år, vilket ger en aktivitetslista med åtgärder på kort och lång sikt. 
  • Har en organisation för en central krisgrupp under ledning av vd och lokala krisgrupper vid samtliga sjukhus samt vid stora byggprojekt. Krisplaner finns utarbetade i samklang med Stockholms läns landstings krisplaner.
  • Använder ett digitaliserat system för incidentrapportering.
  • Driver utvecklingen av passagesystem på sjukhusen och ökar tryggheten genom att styra behörigheter.  
  • Locum är en viktig aktör i arbetet »det robusta sjukhuset« där Locums säkerhetschef sitter i den övergripande styrgruppen tillsammans med representanter från MSB och Socialstyrelsen. I arbetet ingår att ta fram riktlinjer och strategier för att bland annat klara ett långvarigt avbrott i sjukhusets försörjning av el, vatten, värme eller system för informationsteknik eller telekommunikationer. Även att ha beredskap vid en svår olycka med många skadade, brand som ställer krav på utrymning av patienter, bombhot, terrorism och extremt väder.
  • Locum har i samråd med Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, genomfört en risk- och sårbarhetsanalys av vårdfastigheter med SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), som är ett system för övervakning och styrning av samhällskritisk infrastruktur.

Beredskapsfunktionen

Locums beredskapsfunktion larmas utanför ordinarie arbetstid vid oönskade händelser och tillbud i Locums fastigheter, vardagar 17–08 och dygnet runt på helger.