Lokaler för god vård - Psykiatrisk heldygnsvård

Lokaler för god vård - Psykiatrisk heldygnsvård

 

Behövs ett konceptprogram om lokaler för psykiatrisk heldygnsvård? Inom det tvärvetenskapliga ämnesområdet Evidensbaserad design (EBD) undersöks hur utformning av fysiska vårdmiljöer påverkar exempelvis patientsäkerhet, kvalitet i vården samt tillfredsställelse hos patienter och personal. Forskningsbaserad kunskap kan erbjuda data och insikter om vilka designåtgärder som fungerar, och vilka som inte är effektiva. 

En ökad medvetenhet om den betydelse som arkitektur och gestaltning har för en läkande vårdmiljö utmanas emellertid av föreställningar om vad som är möjligt i relation till befintliga hus, begränsade resurser och vanetänkande. Samtidigt utmanar lagkrav på en ”patientfokuserad hälso- och sjukvård”, ledord som ”patienten först” samt nya arbetssätt som ”personcentrerad vård” både lokalutformning och arbetssätt. 

Att vårdbyggnadsarkitekturen nu står inför ett paradigmskifte kan konstateras, och de så vanliga och omfattande till- och ombyggnaderna vid äldre sjukhus ifrågasätts. Högt ställda förväntningar uttalas på läkande och hälsofrämjande vårdmiljöer. Rum och planlösningar ska spegla vårdgivarens intentioner att utveckla behandlingsmetoder och arbetssätt.  Ett genomslag av nya tankar inom vårdbyggnadsarkitekturen förväntas få stor betydelse för vårdkvalitet, arbetssätt och arbetsmiljö. 

Behandlingsformer och vårdtider är några av de aspekter som skiljer den psykiatriska heldygnsvården från den somatiska. Just dessa aspekter ställer krav på rums- och planlösningar, vilka inte alltid överensstämmer med vår föreställning om en ”för alla” standardiserad vårdavdelning.

Läs konceptprogrammet "Lokaler för god psykisk vård - psykiatrisk heldygnsvård"