Lokaler för god vård - Psykiatrisk heldygnsvård

Här kan du ta del av och läsa konceptprogrammet "Lokaler för god vård - Psykiatrisk heldygnsvård".

Här finner du konceptprogrammet "Lokaler för god psykisk vård - Psykiatrisk heldygnsvård"

INLEDNING

Den första frågan blir: Behövs ett konceptprogram om lokaler för psykiatrisk heldygnsvård? Inom det tvärvetenskapliga ämnesområdet Evidensbaserad design
(EBD) undersöks hur utformning av fysiska vårdmiljöer påverkar
exempelvis patientsäkerhet, kvalitet i vården samt tillfredsställelse hos
patienter och personal. Forskningsbaserad kunskap kan erbjuda data
och insikter om vilka designåtgärder som fungerar, och vilka som inte
är effektiva.

En ökad medvetenhet om den betydelse som arkitektur och gestaltning har för en läkande vårdmiljö utmanas emellertid av föreställningar om vad som är möjligt i relation till befintliga hus, begränsade resurser och vanetänkande. Samtidigt utmanar lagkrav på en ”patientfokuserad hälso- och sjukvård”, ledord som ”patienten först” samt nya arbetssätt
som ”personcentrerad vård” både lokalutformning och arbetssätt.

Att vårdbyggnadsarkitekturen nu står inför ett paradigmskifte kan konstateras, och de så vanliga och omfattande till- och ombyggnaderna vid äldre sjukhus ifrågasätts. Högt ställda förväntningar uttalas på läkande och hälsofrämjande vårdmiljöer. Rum och planlösningar ska spegla vårdgivarens intentioner att utveckla behandlingsmetoder och arbetssätt.  Ett genomslag av nya tankar inom vårdbyggnadsarkitekturen förväntas få stor betydelse för vårdkvalitet, arbetssätt och arbetsmiljö.

Behandlingsformer och vårdtider är några av de aspekter som skiljer den psykiatriska heldygnsvården från den somatiska. Just dessa aspekter ställer krav på rums- och planlösningar, vilka inte alltid överensstämmer med vår föreställning om en ”för alla” standardiserad vårdavdelning.

Stockholms läns sjukvårdsområde anordnade fyra seminarier om
framtidens psykiatri i början av 2015. Uppmaningen från podiet till
1350 medarbetare löd:
Det ska vara ”Nytänk i nya hus. Tänk fritt. Tänk nytt!”
Svaret på den inledande frågan blir ”Ja!”

----

Här finner du konceptprogrammet "Lokaler för god psykisk vård - Psykiatrisk heldygnsvård"