Brandskydd

Denna sida ersätter tidigare riktlinjer R.7.1, R.7.2 och R.7.4 för brandskydd. Dessa styrdokument för brandskydd omfattar de byggnader som ägs av Stockholms läns landsting och förvaltas av Locum.

Styrande dokument

Riktlinje för brandskydd

Denna riktlinje beskriver de roller som berörs av brandskydd vid arbete i lokaler förvaltade av Locum.

Styrande dokument

Bilaga - Brandritning

Beskrivning av arbetsgång för uppdatering eller upprättande av nya brandritningar.

Styrande dokument

Bilaga - Drift- och underhållsinstruktioner brand

Denna bilaga ska utgöra mall vid framtagande av objektsspecifika drift- och underhållsinstruktioner.

Styrande dokument

Mall - Checklista för mindre renovering

Checklista för brandskydd som ska användas vid mindre renoveringar.

Styrande dokument

Mall - Protokoll driftuppföljning

Mall för uppföljning avseende driftentreprenörens systematiska brandskyddsarbete.

Styrande dokument

Projektanvisning brandskydd

Projektanvisning brandskydd vid genomförande av projekt.

Styrande dokument

Mall - Avstängning brandteknisk funktion

Mall som ska användas vid avstängning brandteknisk funktion.

Styrande dokument

Mall - Brandskydd under byggtid

Mall för säkerställande av fullgott brandskydd under byggtid.

Styrande dokument

Mall - Brandskyddsdokumentation per byggnad

Mall som ska användas vid upprättande av ny brandskyddsdokumentation per byggnad.

Styrande dokument

Mall - Fullmaktsblankett brandfarliga heta arbeten

Mall för delegering av fullmakt brandfarliga heta arbeten.

Styrande dokument

Mall - Fullmakt för hyresgäst vid frånkoppling brandteknisk funktion

När hyresgästen utför en förändring inom den förhyrda lokalen krävs ett godkännande av fastighetsförvaltaren. Vissa förändringar kräver frånkoppling av brandlarm eller del av brandteknisk funktion för detta behövs en fullmakt från fastighetsförvaltaren.

Övriga anvisningar som påverkar denna disciplin

Kontakt

Anders Gidrup
Anders Gidrup
Säkerhetschef

Ändringslogg

2018-01-10 - Förtydligande kring vidaredelegering av tillståndsansvar i "Mall - Fullmaktsblankett brandfarliga heta arbeten". 
2017-09-22 - Ny mall upplagd för hyresgäst frånkoppling brandteknisk funktion.
2017-05-30 - Mall brandskydd under byggtid kompletterad gällande avstängning av befintligt brandlarm.
Föregående utgåva av mallen hittar du här.
2017-03-28 - Projektanvisning för brand kompletterad och förtydligad avseende krav på nödbelysning, horisontell evakuering samt handbrandsläckare.
Föregående utgåva av projektanvisningen hittar du här.
2017-03-28 - Bilaga brandritning har kompletterats med krav på att brandcellsgränser numera ska vara med på utrymningsplaner.
Föregående utgåva av bilaga brandritning hittar du här.
2016-05-10 - Helt nya styrdokument brand uppdelade på Riktlinje för brandskydd och Projektanvisning brandskydd. Bilagor och mallar som behövs finns separat på portalsidan under respektive styrdokument. De tidigare riktlinjerna R.7.1, R.7.2 samt R.7.4 finner du här.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.
2013-12-12 - R.7.1 Riktlinje byggnadstekniskt brandskydd genomgående uppdaterad samt sammanslagen med tidigare "R.7.3 Riktlinjer för brandskydd vid projektering och byggnation".
2013-12-12 - R.7.3 Riktlinjer för brandskydd vid projektering och byggnation inarbetad i Riktlinje R.7.1.
2013-09-12 - R.7.2 Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete. Ändringar vid lodräta markeringar samt uppdateringar avseende processägare och uppdateringsansvarig.
2010-09-15 - R.7.4 Riktlinje för hantering av brandfarlig vara genomgående omarbetad.