Arbetsmiljö vid byggnads- och anläggningsarbeten

För Stockholms läns landsting, SLL och Locum är det viktigt att arbetstagare då den befinner sig på en av Locums byggarbetsplatser garanteras att vara fri från eller skyddas mot förhållanden som kan utgöra en fara för arbetstagarens fysiska och/eller psykiska hälsa. Arbetstagare som arbetar på Locums byggarbetsplatser ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö där förebyggande åtgärder, som minimerar skador och hälsorisker ska vidtas. 

Denna riktlinje är framtagen utifrån de krav avseende arbetsmiljö som lagar och föreskrifter ställer på byggnads- och anläggningsarbeten och syftar till att säkra en god arbetsmiljö för de personer som:

  • arbetar med utförande av byggnads- och anläggningsarbeten.
  • brukar lokalerna såsom patienter, vårdpersonal och besökare.
  • arbetar med byggnaden i förvaltnings- och driftskedet t ex driftentreprenören.

Alla som deltar i ett byggprojekt har ett ansvar för att se till att de delar som de arbetar med blir så bra som möjligt ur arbetsmiljösynpunkt för ovannämnda grupper.

Styrande dokument

Arbetsmiljö vid byggnads och anläggningsarbeten

Riktlinje som redovisar Arbetsmiljökrav vid byggnads och anläggningsarbeten

Kontakt

Kerstin Paulson
Kerstin Paulson
Senior Projektledare

Ändringslogg

2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
Tidigare gällande utgåva återfinns här R.16.
2015-06-30 - Riktlinjen är genomgående omarbetad utifrån gällande lagstiftning och har bytt namn från "Riktlinje arbetsmiljö i byggprojekt" till "Riktlinje arbetsmiljö vid byggnads- och anläggningsarbeten".