BIM-anvisningar

På denna sida samlas krav på dokument som skall redovisas till Locum vid avslut av projekt.

Styrande dokument

BIM - Objektsmodeller

Innehåller krav på modelleringsteknik BIM.

Styrande dokument

BIM - Samordning

Innehåller krav för informationshantering i projekt utifrån ByggnadsInformationsModeller (BIM) och syftar till att skapa ett strukturerat och enhetligt arbetssätt för BIM.

Styrande dokument

BIM - Samgranskning

Dokumentet ska dels ses som ett styrande kravdokument och dels som underlag för samgranskningsmöte där modellsamordnaren fyller i de checklistor som finns och kompletterar med projektspecifika krav.

Styrande dokument

BIM för kalkyl

Ett styrdokument över projektets kostnadsstyrning och kalkylering.

Styrande dokument

BIM - Leveransspecifikation

Riktlinje BIM Leveransspecifikation är till för att förtydliga vilken information som bör arbetas in i objektsmodeller och beskrivande databaser för att lägga grunden för en obruten överföring av information från tidiga skeden till förvaltning.

Kontakt

Jeppe Calom
Jeppe Calom
Chef Digital utveckling

Ändringslogg

2018-02-28 - Riktlinje BIM kostnadsstyrning, R 25.4 har ändrat namn till Riktlinje BIM för Kalkyl. Allmänna texter förenklats och gjorts mer beskrivande. Nya bilder har tagits fram för beskriva skeden och nivåer.
Föregående utgåva av R25.4 Riktlinje BIM kostnadsstyrning hittar du här.
2017-03-07 - R25.2 Riktlinje BIM Samordning innehåller krav för informationshantering i projekt utifrån Byggnads-Informationsmodeller (BIM) och syftar till att skapa ett strukturerat och enhetligt arbetssätt för BIM.
Föregående utgåva av R25.2 Riktlinje BIM Samordning hittar du här.
2017-03-07 - R25.3 av Riktlinje BIM Samgranskning innehåller krav för den process där objektsmodeller från konsultdisciplinerna verifieras i en samgranskningsmodell.
Föregående utgåva av R25.3 Riktlinje BIM Samgranskning hittar du här.
2017-01-31 - Riktlinjen har fått tydligare hänvisningar till gällande standarder och har även omarbetats för att förtydliga kravställning mot förvaltning.
Föregående utgåva Riktlinje BIM Objektsmodeller hittar du här.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.
2013-03-04 - BIM-objektsmodeller, BIM-samordning, BIM-samgranskning är genomgående förtydligade.