Bygg

Denna sida sammanfattar/publicerar de riktlinjer som Locum antagit från PTS-nätverk och som fortsatt är under bearbetning.

Styrande dokument

Projekteringsanvisning - Dörrmiljöer

Styrande dokument

Bilaga 1 - Typritning

Exempel på olika dörrmiljöer.

Styrande dokument

Bilaga 2 - Checklista

Checklista att använda vid projektering av dörrmiljöer.

Styrande dokument

Vägledning Eurokod - Olyckslaster

Syftet med denna vägledning är att återge identifierade olyckslaster (risker) och Locums syn på vilka av dessa som bör tas i beaktande vid dimensionering av byggnader inom de strategiska investeringarna.

Styrande dokument

Information Strålskydd

Information om hur strålskyddsfrågor ska hanteras inom projekt.

Kontakt

Pedro Gandra
Pedro Gandra
Specialist Bygg och VVS

Kontakt

Anna Bergqvist
Anna Bergqvist
Specialist tillgänglighet

Kontakt

Magnus Eriksson
Magnus Eriksson
Strateg säkerhetssystem

Ändringslogg

2018-03-15 - Det har tagits fram en ny projekteringsanvisning för dörrmiljöer med tillhörande bilagor.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.