Elkraftsystem

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter tidigare Riktlinje R.13, Eltekniska system. Tidigare Riktlinjer R.8-11 finns numera nedan så som elsäkerhetsanvisningar (ESA) samt gällande bestämmelser inom Locum AB för elsäkerhet och elansvar. Samtliga dokument är en guide vid projektering eller annan teknisk planering av elanläggningar.

Styrande dokument

Projekteringsanvisning Elkraftsystem

Projekteringsanvisning jämte bilagor ska tjäna som stöd vid projektering av eltekniska system i Stockholms läns landstings sjukvårdsfastigheter

Styrande dokument

Bilaga 1 - Gruppförteckning

Mall vid upprättande av gruppförteckning.

Styrande dokument

Bilaga 2 - Checklista Elprojektering

Checklista att använda vid projektering av Elanläggning

Styrande dokument

Bilaga 3 - Kompletterande skyddsutjämning

Exempel på kompletterande skyddsutjämning.

Styrande dokument

Styrande dokument

Bilaga 5 - Signallista

Signallista ställverk och reservkraft.

Styrande dokument

Styrande dokument

Styrande dokument

Bilaga 8 - Kommunikationsskiss

Styrande dokument

Gällande bestämmelser inom Locum AB för elsäkerhet och elansvar

Bestämmelse för elsäkerhet och elansvar. Observera att denna gäller från och med 2017-07-01.

Styrande dokument

Locum-ESA Entreprenör 2

Säkerhetsanvisningar för entreprenörsarbete i driftrum

Styrande dokument

Locum-ESA Entreprenör 3

Säkerhetsanvisningar för entreprenörsarbete avseende annat än elektriskt arbete i driftrum.

Styrande dokument

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar

Säkerhetsanvisningar för Tillfälliga elanläggningar, Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser

Övriga anvisningar som påverkar denna disciplin

Kontakt

Börje Hjorth
Börje Hjorth
Elsäkerhetsansvarig
Patrik Sparrentoft
Patrik Sparrentoft
Specialist el

Ändringslogg

2018-01-24 - Justeringar utifrån ny lagstiftning, ny standards, ny bilaga för styrning ställverk samt erfarenhetsåterföring. 
Föregående utgåva hittar du här.
2017-06-07 - Gällande bestämmelser inom Locum AB för elsäkerhet och elansvar har reviderats. I huvudsak ändring av regler vid elinstallationer samt säker skötsel och arbete.
2016-12-12 - Helt nya styrdokument för styrsystemet KNX uppdelade på Anvisning KNX samt en Märkesbilaga KNX som harmoniserar med tekniskt program styr- och övervakningssystem. Anvisningen och märkesbilagan kommer att vara bilagor till Projekteringsanvisning 63 elkraftsystem.
2016-11-28 - Reviderad bilaga - Bilaga 5 Signallista.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.
2016-01-18 - Riktlinjen har bytt namn till projekteringsanvisning och samtliga dokument har reviderats utifrån ny organisation inom Locum. Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i riktlinjerna R.8, R.9, R.10, R.11 och R.13