Brand­detekterings ­och brandlarm­system

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter tidigare Riktlinje R.7.5, Brand- och utrymningslarm. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid utformning av branddetekterings- och brandlarmsystem i samband med renovering, ny-, till- och ombyggnadsprojekt.

Styrande dokument

Projekteringsanvisning för branddetekterings- och brandlarmsystem

Projekteringsanvisningar gäller som minimikrav för byggnader där Locum AB har förvaltningsuppdraget

Styrande dokument

Bilaga 1 - Utförandespecifikation brandlarm

Vid planering av en brandlarmsanläggning ska som ett första steg en utförandespecifilation upprättas där ramarna för anläggningen fastställas.

Styrande dokument

Bilaga 2 - Utförandespecifikation utrymningslarm med talat meddelande

Vid planering av ett talat utrymningslarm ska som ett första steg en utförandespecifilation upprättas där ramarna för anläggningen fastställas.

Styrande dokument

Bilaga 3 - Anvisningar för orienterings- och serviceritningar

Vid framtagande av orienterings- och serviceritningar för brandlarmanläggningar. Dessa anvisningar är ett komplement till SBF 110.

Styrande dokument

Bilaga 4 - Anvisning för informationstablåritning

Anvisning för utförande av ritning vid informationstablå.

Styrande dokument

Bilaga 5 - Anvisning för styrmatris (för brandlarmets styrfunktioner)

Övergripande styrmatris för att få en samsyn gällande brandlarmets styrfunktioner inom Locums fastighetsobjekt. Styrmatrisen ska tas fram som en bilaga till utförandespecifikation.

Styrande dokument

Anläggarintyg brandlarmsanläggningar

Mall för anläggarintyg som skall sändas till specialist brandteknik.

Övriga anvisningar som påverkar denna disciplin

Kontakt

Magnus Eriksson
Magnus Eriksson
Strateg säkerhetssystem

Ändringslogg

2017-12-18 - Uppdaterad principskiss för larmdon/larmpelare. 
2017-12-12 - Anpassning till nya SBF 110:8, SBF 502 och SBF 1021:2 samt revidering av Bilaga 4. Förtydligande av styrmatris. 
2017-01-27 - Två nya bilagor har tillkommit, Bilaga 4 - Anvisning för informationstablåritning och Bilaga 5 - Anvisning för styrmatris (för brandlarmets styrfunktioner). 
2016-11-01 - Revidering av kapitel 2 i projekteringsanvisning. 
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.
2016-01-18 - Bytt namn till projekteringsanvisning. Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R.7.5.

Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här.