Fortsatt utveckling av fastigheten Danderyds sjukhus

Nyfiken? Hur utvecklas sjukhusets lokaler de närmaste åren? Och vad är på gång när det gäller hållbarhet just nu? Här svarar Christer Wickberg, Locums förvaltningsområdeschef för Danderyds sjukhusområde, på tre frågor om hur vi tillsammans med våra hyresgäster utvecklar och framtidssäkrar fastigheten för modern vård.

christer_700x450px_220223.jpg
Bild: Christer Wickberg, förvaltningsområdeschef för Danderyds sjukhusområde

Vad händer i fastigheten 2022?

–  Ett långsiktigt arbete som tar fart under året är den fortsatta utrullningen av vår kylstrategi som syftar till att förbättra kylförsörjningen och inomhusklimatet på sjukhuset. Vi lägger grunden för en robust kylförsörjning i de lokaler som redan har inbyggd kyla och gör det möjligt att bygga ut kylan till flera delar av sjukhuset, berättar Christer Wickberg.

Modernisering av sjökylan är ett redan genomfört projekt kopplat till detta och att påbörja utbytet av befintliga kylmaskiner är ett av flera kommande projekt. 

– Med start i mars bygger vi en ny tillfällig kirurgmottagning i hus 22 på plan 4 till DSAB. I samband med ombyggnationen genomför vi också renovering av fastighetstekniska system såsom ventilation, stammar och brandlarm.

– Fastighetsbeståndet har några år på nacken och det finns installationer som börjar uppnå sin tekniska livslängd. Ett sådant exempel är kallvattenledningar där vi nu genomför planerade underhållsarbeten i kulverten i södra kvarteren och mellan hus 04 och 06 nära Patienthotellet, för att minska risken för framtida vattenläckage, akuta driftavbrott och försämrad vattenkvalitet, fortsätter Christer.

DS_hisstak_825x464.jpg
Bild: Vi kommer att fortsätta renovera och modernisera hissar på sjukhuset. Bilden visar en nyrenoverad hiss där vi dessutom installerade ett ljustak.

Under året ska vi fortsätta renoveringen av hissar i hus 40 och iordningställa området utanför byggnad 42, runt parkeringen. Parallellt med projekten pågår också olika planlagda tester, underhåll och förbättringsarbeten för att säkra trygga och driftsäkra lokaler.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på 5 års sikt?

– Arbetet med kylstrategin kommer att pågå under flera år och stegvis ge en mer hållbar och robust kylförsörjning. Kylstrategin medför också att våra hyresgäster på sikt kan minska användandet av kylpingviner. Exempel på konkreta åtgärder de närmaste åren är att vi bygger undercentraler för kyla, berättar Christer.

– Ett annat exempel på långsiktigt utvecklingsarbete är att vi har påbörjat dialogen med kommunen för att ta fram en ny detaljplan för området. Det gör vi för att säkra möjligheten att på längre sikt kunna bygga nytt och göra större förändringar på sjukhusområdet.

– Något som nog inte undgått någon är att vi bygger en ny modern vårdbyggnad bakom akutvårdsbyggnaden. I mars inleds stomresningen och under 2025 ska byggnaden stå klar, tillägger Christer.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsinsatserna just nu?

– Vi arbetar ständigt med olika energibesparingsprojekt. Aktuellt just nu är tekniska projekt kopplat till sjukhusets uppvärmning och möjliga fläktbyten. Det pågår också många belysningsprojekt som innebär byte till energismart LED-belysning.

– En annan hållbarhetsinsats är att vi ser över möjligheten att utöka antalet cykelparkeringar och ordna låsbara parkeringar där det också går att ladda cykelbatterier, avslutar Christer Wickberg.