Brandteknisk upprustning av kulvert

Locum ser över och förbättrar brandskyddet i kulverten på Danderyds sjukhusområde.

Vad gör vi?

Utifrån en tidigare genomförd brandinventering genomförs ett antal större och mindre förbättringsåtgärder i kulverten på sjukhuset. Vecka 45 kommer vi påbörja komplettering av sprinkler och nödljus i de centrala kulvertarna på plan 1 och 2.

Varför gör vi det?

Brandskyddet uppfyller redan idag ställda lagkrav men nu tas ett helhetsgrepp för att ytterligare höja brandskyddsnivån. Kulverten är ett viktigt transportstråk och plats för många viktiga tekniska installationer.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Juni 2021
Projektledare
Jenny Jaurén Projektområde Danderyd/Norrtälje