Kylförsörjningen utökas och förbättras

Det pågår flera projekt på sjukhusområdet i syfte att utöka och säkra långsiktigt hållbara lösningar för kylförsörjningen till Danderyds sjukhus. Kapaciteten för kylan behöver öka på grund av nya lokalytor men också för att säkra ett robust sjukhus med driftsäkra system dygnet runt, året runt. Den befintliga sjökylan moderniseras och möjlighet till en ytterligare energikälla i form av geoenergibrunnar ses över.

Kort presentation och status för de olika delprojekten: 

Sjökylan moderniseras

Kyla produceras sedan länge med konventionella kylmaskiner som kyls med sjövatten från Edsviken. Just nu pågår ett projekt för att förbättra och modernisera kylanläggningen. Sjövattenintaget renoveras och pumpsystemet och på sikt kommer kylmaskiner bytas ut. Moderniseringen medför att kylkapaciteten ökar med ca 30 % jämfört med tidigare och att anläggningen blir mer driftsäker. Anläggningen med sjökylan beräknas nå sin fulla kapacitet under 2021.

Läs mer om projektet här >>

Kylcontainrar för tillskott av kyla under ca 1.5 år

För att klara produktion av kyla tills dess att sjökylan når sin fulla kapacitet och för att klara behovet av kyla också till nya akutvårdsbyggnaden och hus 38 och 39, har kylcontainers anslutits till distributionsnätet för kyla vid södra kvarteren. Containrarna är placerade vid personalparkeringen.

Geoenergibrunnar för miljösmart och kostnadseffektiv kyla

Sjukhuset kommer att fortsätta utvecklas och växa och kylbehovet fortsatt öka. Vi arbetar för att öka kylkapaciteten långsiktigt hållbart och en miljösmart lösning som nu ses över är installation av geoenergibrunnar. Det liknar tekniken för bergvärme, men istället för värme plockas det ut kyla från berget, en teknik som uppskattas vara mycket driftsäker och kostnadseffektiv. Förhoppningen är att i framtiden kunna etablera en geoenergipark.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Etappvis från 2020
Projektledare
Linda Boyle Projektområde Danderyd/Norrtälje