Kylförsörjningen utökas och förbättras

Det pågår flera projekt på sjukhusområdet i syfte att utöka och säkra långsiktigt hållbara lösningar för kylförsörjningen till Danderyds sjukhus. Kapaciteten för kylan behöver öka på grund av nya lokalytor men också för att säkra ett robust sjukhus med driftsäkra system dygnet runt, året runt. Den befintliga sjökylan moderniseras och möjlighet till en ytterligare energikälla i form av geoenergibrunnar ses över.

Kort presentation och status för de olika delprojekten: 

Sjökylan moderniseras

Kyla produceras sedan länge med konventionella kylmaskiner som kyls med sjövatten från Edsviken. Just nu pågår ett projekt för att förbättra och modernisera kylanläggningen. Sjövattenintaget renoveras och pumpsystemet och på sikt kommer kylmaskiner bytas ut. Moderniseringen medför att kylkapaciteten ökar med ca 30 % jämfört med tidigare och att anläggningen blir mer driftsäker. Anläggningen med sjökylan beräknas nå sin fulla kapacitet under 2021.

Aktuellt oktober 2019: 
Just nu pågår arbete med mark- och byggdelar inom det mer omfattande projektet med modernisering av sjökylan. En kassun med tillhörande överbyggnad ska byggas intill byggnad 30. Arbetet innefattar sprängningar i berget vid hus 30. Vattenintaget från Edsviken kommer att förbättras och moderniseras. Längre fram i projektet genomförs modernisering av maskinparken i hus 30.

Kylcontainrar för tillskott av kyla under ca 1.5 år

För att klara produktion av kyla tills dess att sjökylan når sin fulla kapacitet och för att klara behovet av kyla också till nya akutvårdsbyggnaden och hus 38 och 39, kommer fyra kylcontainers anslutas till distributionsnätet för kyla vid södra kvarteren. Containrarna placeras vid personalparkeringen där det idag står byggbodar.

För att koppla på containrarna behöver det genomföras en rad installationer inomhus och i mark som kommer att märkas av den närmaste tiden i form av schaktning i mark, mellan hus 40-41 och personalparkeringen, och rördragning i tak i omklädningsrummet i hus 38, plan 0.

Geoenergibrunnar för miljösmart och kostnadseffektiv kyla

Sjukhuset kommer att fortsätta utvecklas och växa och kylbehovet fortsatt öka. Vi arbetar för att öka kylkapaciteten långsiktigt hållbart och en miljösmart lösning som nu ses över är installation av geoenergibrunnar. Det liknar tekniken för bergvärme, men istället för värme plockas det ut kyla från berget, en teknik som uppskattas vara mycket driftsäker och kostnadseffektiv. Förhoppningen är att i framtiden kunna etablera en geoenergipark. Redan i maj kommer ett första borrhål borras som en del av de tester som behöver göras för att utvärdera om geoenergibrunnar är ett lämpligt alternativ utifrån aktuella markförhållanden.

I början av sommaren genomfördes ett antal provborrningar vid bortre delen av personalparkeringen, mot parken.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Etappvis från 2020
Projektledare
Linda Boyle Projektområde Danderyd/Norrtälje