Ny vårdbyggnad i Danderyd

I december 2018 fattade Regionfullmäktige ett inriktningsbeslut om att bygga en ny vårdbyggnad, byggnad 61, vid Danderyds sjukhus. I mitten av september 2020 beräknas genomförandebeslut att fattas. Här berättar vi om vad den nya vårdbyggnaden är tänkt att innehålla och vilka förändringar och fördelar det innebär för patienter och vårdpersonal. Sidan uppdateras löpande med aktuell information om projektet.

Vad ska byggas och varför?

Den nya vårdbyggnaden, byggnad 61, som planeras på Danderyds sjukhus ingår som en del av den långsiktiga planen för modernisering av vårdavdelningar och mottagningar. Den totalt 13 våningar höga byggnaden placeras väster om den nya akutvårdsbyggnaden, byggnad 52. Den nya vårdbyggnaden ersätter vårdinnehållet i tidigare beslutade investeringsprojekt ”byggnad 22” samt delar av investeringsprojektet Danderyds sjukhus vårdavdelningar och teknisk upprustning.

De generella vårdavdelningarna är planerade högt upp i huset på våningsplan sex till tio. Vårdavdelningarna får 30 vårdplatser per avdelning/våningsplan fördelat på en- och tvåpatientrum. Även på plan fyra finns vårdavdelningsverksamhet, bland annat en intermediärvårdsavdelning. Totalt kommer minst 164 vårdplatser att inrymmas i byggnaden. Mottagningsverksamheterna är planerade i de nedre våningsplanen, två till fem, och är fördelade på akutmottagning, kirurgmottagning, endoskopimottagning, ortopedmottagning, inskrivningsmottagning, njurcentrum och stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden. På taket planeras en helikopterflygplats.

 

By61 Huvudvy dag utan solceller 200220.jpgIllustration: Carlstedt arkitekter/CF Møller. Illustrationen visar byggnadens ungefärliga storlek. Utformning och fasad kan komma att ändras.

Den nya vårdbyggnaden på Danderyds sjukhus möjliggör att den mottagnings- och slutenvårdsverksamhet som bedrivs kan möta dagens myndighetskrav, tillämpa moderna arbetssätt, utföra patientsäker vård och utveckla vårdens effektivitet.

Ett av kraven i projektet har varit att byggnaden ska vara så flexibel att de våningar/delar som planeras för mottagningar ska kunna anpassas för andra mottagningar och att de våningar/delar som planeras för vårdavdelningar ska kunna anpassas till andra vårdavdelningar. Målsättningen i projektet är en flexibel byggnad som ska innehålla generiska vårdavdelningar och mottagningar där verksamhetsinnehåll över tid ska kunna förändras utan att kräva större ombyggnation.

Övergripande tidplan 

  • December 2018 - inriktningsbeslut fattat i Regionfullmäktige
  • Maj 2020 -  beslut i Locums styrelse och Fastighets- och servicenämnden att förorda genomförandebeslut i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige
  • September 2020 - genomförandebeslut beräknas fattas i Regionfullmäktige
  • Slutet av 2024 - byggnaden lämnas preliminärt över till Danderyds sjukhus AB

By61_illustration området.JPG

Illustration: Carlstedt arkitekter/CF Møller. Illustrationen visar byggnadens ungefärliga storlek. Utformning och fasad kan komma att ändras.

Vad händer just nu (sommar 2020) och hur påverkar det medarbetare och besökare på sjukhusområdet?

Förberedande arbeten har inletts för det planerade bygget. Fjärrvärme, högspänning och Ryggradsvägen kommer att läggas om vilket medför att södra delen av Ryggradsvägen blir en avspärrad byggarbetsplats. När delar av Ryggradsvägen spärras av är det inte längre möjligt att ta sig till den stora personalparkeringen via dagens infart. För att fortsatt kunna ta sig till parkeringen på ett säkert sätt behöver trafiken därför ledas om, delvis via provisoriska vägar som anlagts på området.

Infarten till närakuten har också flyttats. Den tidigare utfarten har blivit en kombinerad in- och utfart. Besökare till närakuten kan från och med 1 juli ta sig till närakuten, med bil eller gående, via den tillfälliga vägen över kullen bakom akutvårdsbyggnaden.

Här finns mer information om förändrade trafikflöden och här publiceras löpande aktuell störningsinformation

Håll dig uppdaterad! 

Mer information om den nya vårdbyggnaden och relaterade arbeten kommuniceras löpande i olika forum och kanaler beroende på typ av information och vem som påverkas. För vårdpersonal är Locums nyhetsbrev, DSnet (för anställda på DSAB) och denna webbsida centrala kanaler. Projektet har löpande dialog med berörda verksamheter. 

Vill du veta mer eller har frågor? 

Om du har frågor eller funderingar vänligen maila dessa till dsby61.locum@sll.se. Under semesterperioden har vi begränsad möjlighet att svara på mailen, men vi återkommer så snart som möjligt.

Kontaktpersoner för projektet:

Vicky Lau, projektchef Locum: vicky.lau@sll.se, 08-123 170 36 
Mikael Trautmann, projektledare Locum: mikael.trautmann@sll.se, 08-123 171 86
Maria Sundsjöö, projektledare DSAB: maria.sundsjoo@sll.se, 08-123 585 44
David Lundgren, projektledare DSAB: david.lundgren@sll.se, 08-123 584 46

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Projektledare
Mikael Trautmann Projektområde Danderyd/Norrtälje