Sjökylan moderniseras

Ett projekt för modernisering av sjökylan pågår sedan i höstas. Kapaciteten för kylan på sjukhusområdet behöver öka på grund av nya lokalytor men också för att säkra ett robust sjukhus med driftsäkra system dygnet runt, året runt. Här uppdaterar vi löpande information om projektet.

Linda 700px.jpg
Bild: Linda Boyle, Locums projektledare för sjökylaprojektet

Varför genomförs sjökylaprojektet?

För att säkra kylförsörjningen till sjukhuset och externa kunder. Edsvikens vatten används som kylmedium för kylmaskinerna. Idag tas vattnet in från en ledning genom självtryck. Vattennivån i viken har sjunkit varför självtrycket inte längre räcker till. Den nya anläggningen kommer att ha en högre kylkapacitet med möjlighet att pumpa vatten vid ett ökat kylbehov.

Projektstatus (april 2020)

Den första delen av sjökylaprojektet är klar. Överbyggnaden med kassun är färdigställd och befintlig anläggning har åter tagits i drift.

Vad har genomförts hittills?

En ny kassun har byggts och anpassningar genomförts av befintlig byggnad 30 för att sammanfoga byggnaderna till en ny större byggnad 30. Dessutom har en ny brunn installerats vid intaget från Edsviken.

Sjokyla2_825x424.png
Bild: Ny kassun ihopbyggd med tidigare byggnad 30 till en ny byggnad 30.

Sjokyla_825x424.png

Kassun 700px.jpg

Under hösten 2019 fram till början av 2020 pågick främst markarbeten. En spont sattes intill byggnad 30, berg sprängdes och mark schaktades. I spontgropen byggdes den nya kassunen. Intagsledningen för vattnet har också tvättats och relinats. 

Brunn 700px.jpg
Bild: Ny brunn vid intaget från Edsviken

Hur ser tidplanen ut?

Projektet är uppdelat på två entreprenader. Den första delen var mark- och byggdelen som avslutades i mars i 2020. Under den andra etappen görs alla installationer. Det arbetet utförs vintern 2020-2021. Hela projektet avslutas våren 2021.

Vad händer nu och framåt i projektet?

Under våren färdigställs förfrågningsunderlaget för installationsdelen. Planen är att tilldela uppdraget och skriva kontrakt före semestrarna. I november påbörjas nästa del för att byta alla invändiga installationer. Före sommaren 2021 kommer anläggningen att vara fullt utbyggd och vid lågvatten finns då möjlighet att suga in vatten för att klara efterfrågat kylbehov.

Finns det några särskilda utmaningar i projektet?

Utmaningen har varit att säkra kylförsörjningen under den tid då vi behöver stänga av anläggningen. Vi har löst det genom att genomföra arbetet under två vintrar då kylbehovet är som minst på sjukhusområdet. 

Linda vid brunn 700px.jpg
Bild: Linda Boyle vid den nya brunnen

En positiv effekt av detta projekt är att det fungerat lite som en katalysator för andra kylprojekt. Vi tar ett helhetsgrepp om kylförsörjningen på området och det pågår flera parallella projekt för att utöka och säkra kylförsörjningen på lång sikt. Läs mer om kylförsörjningen på sjukhusområdet. 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Våren 2021
Projektledare
Linda Boyle Projektområde Danderyd/Norrtälje