Sjökylan moderniseras

Ett projekt för modernisering av sjökylan har pågått sedan hösten 2019 och nu är det dags att avsluta projektet och driftsätta den nya anläggningen. Kapaciteten för kylan på sjukhusområdet har utökats för att matcha dagens behov och för att säkra ett robust sjukhus med driftsäkra system dygnet runt, året runt.

Vilka förändringar har genomförts?

Målet har varit att utöka och säkra kylförsörjningen till sjukhuset och externa kunder. Edsvikens vatten används som kylmedium för kylmaskinerna. Vattnet har tidigare tagits in med en ledning enbart genom självtryck men när vattennivån i viken har sjunkit har det visat sig att självtrycket inte räcker till. Genom projektet har nu anläggningen moderniserats och byggts om för att också kunna pumpa in vatten vid ökat kylbehov då självtrycket inte räcker till. Se filmen där projektledare Linda Boyle kort berättar om projektet. 

Sjökylaprojektet avslutas nu (april 2021) och det som kvarstår lite intrimning av system innan den nya anläggningen tas i drift.

Om projektets genomförande 

Projektet delades in i två etapper. Den första etappen avslutades under våren 2020 och den andra etappen pågick vintern/våren 2020-2021. Under den första etappen, med fokus på mark och bygg, byggdes bland annat en kassun (mer information finns nedan). Under den andra etappen har fokus varit installationer till exempel invändigt i hus 30 och utvändigt görs ett byte av intagsledningen

En ny kassun har byggts och anpassningar genomförts av befintlig byggnad 30 för att sammanfoga byggnaderna till en ny större byggnad 30. Dessutom har en ny brunn installerats vid intaget från Edsviken.

Kassun 700px.jpg

Sjokyla2_825x424.png
Bild: Ny kassun ihopbyggd med tidigare byggnad 30 till en ny byggnad 30.

Vattenrör.jpg Vattenrör_2.jpg

Vattenrör_3.jpg

Linda vid brunn 700px.jpg
Bild: Linda Boyle vid den nya brunnen

Har det funnits några särskilda utmaningar i projektet? 

Utmaningen har varit att säkra kylförsörjningen under den tid då vi behövs stänga av anläggningen. Vi löste det genom att genomföra arbetet under två vintrar då kylbehovet är som minst på sjukhusområdet. 

En positiv effekt av detta projekt är att det fungerat lite som en katalysator för andra kylprojekt. Vi tar ett helhetsgrepp om kylförsörjningen på området och det pågår flera parallella projekt för att utöka och säkra kylförsörjningen på lång sikt. Läs mer om kylförsörjningen på sjukhusområdet. 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Våren 2021
Projektledare
Linda Boyle Projektområde Danderyd/Norrtälje