Framtidens Karolinska Huddinge

Mellan 2015 och 2020 pågår ny- och ombyggnationer av operation och röntgen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Stockholm är en region i snabb utveckling. För att möta det växande vårdbehovet genomför nu Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården.

Chopin.

En ny byggnad om cirka 29 000 kvadratmeter uppförs i anslutning till sidobyggnaderna B2 och B4 på södra sidan av sjukhuset. Cirka 8 000 kvadratmeter byggs också om i de lokaler som ligger invid den nya utbyggnaden. Under hösten 2015 fattade regionfullmäktige beslut om projektet i sin helhet, därefter kunde byggnationerna påbörjas fullt ut. Fram tills dess har förberedelser genomförts, till exempel markarbeten. Målet är att skapa en hållbar och attraktiv miljö med människan i centrum som tar Karolinska Huddinge in i framtidens hälso- och sjukvård.

Folder om ny- och ombyggnationerna i Huddinge.

Ladda ned foldern om ny- och ombyggnationerna här.

Se bygget växa fram

På simuleringsfilmen kan du se hur bygget växer fram till färdig byggnad.

Till simuleringsfilmen

Operation och intervention samlas

I den nya byggnaden skapas en ny operationsavdelning med 23 salar. Hit samlas även de interventionsavdelningar (skopi- och röntgenledda behandlingar), som idag är utspridda inom sjukhuset. Närheten mellan operation och intervention ökar säkerheten och kvaliteten för patienten samt bidrar till effektivare logistik och flexibilitet i vårdarbetet. De nya avdelningarna förses bland annat med ny medicinteknik, specialiserade hybridsalar och mobil utrustning.

Ny röntgenavdelning

Sjukhusets nuvarande röntgenavdelning är i stort behov av upprustning*. Röntgen är också något som behöver ligga i nära anslutning till de nya operations- och interventionsavdelningarna. I den nya byggnaden skapas nya förutsättningar för en modern bilddiagnostisk verksamhet som ska klara det ökade behovet.

Ny sterilteknikavdelning

Diskning av gods som ska återsteriliseras, sterilcentralen och sterilförrådet är idag placerade på olika platser inom sjukhuset. Dessa processteg samlas till en sammanhållen sterilteknisk avdelning, i nära anslutning till de nya operations- och interventionsavdelningarna. Detta ökar förutsättningarna för säker och effektiv logistik kring hanteringen av sterilt material.

Ombyggda lokaler

Vissa avdelningar behöver ligga nära operationsavdelningen och kommer att behöva flyttas. Därför byggs de lokaler som ligger intill den nya utbyggnaden om, till exempel för pre- och postoperativa avdelningen och förlossningsavdelningen.

Omflyttningar planeras noga

Under byggprocessen kommer en del av sjukhusets avdelningar att flytta permanent men också tillfälligt. Omflyttningarna planeras noga och sker med patienternas och medarbetarnas bästa i centrum.

Harmoniska och funktionella miljöer

De ny- och ombyggda lokalerna utformas i en väl genomtänkt arkitektur med attraktiva, mänskliga och trygga miljöer som även motsvarar höga krav på klinisk funktionalitet. Konstnärliga utsmyckningar kommer att integreras med såväl arkitektur som byggtekniska lösningar och på så sätt bidra till den positiva miljön.

Vägar, parkeringar och parker

Under byggtiden kommer vissa bil- och gångvägar att ledas om. En del parkering behöver användas för byggnadsarbetet men ersätts av ny parkering. Andra platser som påverkas är sjukhusparken, de s.k. grusängarna och tennisbanan. Entréer och länkar mellan den nya byggnaden och det övriga sjukhuset kommer också att anpassas.

Hållbarhet viktigt

Om- och nybyggnationerna ska uppfylla Region Stockholms mål för klimat- och resurseffektivitet och hälsofrämjande miljöarbete. Det innebär bland annat att energianvändningen ska vara låg och att förnybara energikällor användas. Byggnaderna ska också uppföras med material som ger minsta möjliga miljöpåverkan. Lokalerna görs flexibla för att verksamheter ska kunna förändras utan större ombyggnationer och blir därmed hållbara över tid.

Framtidens hälso- och sjukvård

För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En betydande del handlar om att bygga ut och rusta upp sjukhusen för att kunna erbjuda mer och bättre vård. Målet är en vård i Stockholms län som är jämlik, har hög tillgänglighet, är av god kvalitet och som är effektiv. Något som byggnationerna vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge ska bidra till. Genom att stärka operationsverksamheten i södra länet ökar också förutsättningar för Karolinska Huddinge att vara en attraktiv arbetsplats.

* Gäller ej magnetkameror i C2 plan 03 som kommer vara kvar även efter nybyggnationen.

Relaterade länkar

Byggstart för framtidens Karolinska Huddinge.

Den 20 oktober 2015 fattade regionfullmäktige beslut om projektet i sin helhet. 

Framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms län.