Ny- och ombyggnation av operation och röntgen

En ny utbyggnad uppförs i anslutning till sidobyggnaderna B2 och B4 på södra sidan av sjukhuset, bestående av cirka 29 000 kvadratmeter. Till projektet ingår även en ombyggnation på cirka 8 000 kvadratmeter i delar av B2 och B4. Projektet är en del av de största satsningarna någonsin på länets på hälso- och sjukvård.

Vad gör vi?

Den första delen av det förberedande markarbetet genomfördes under 2014/2015 och under 2017 pågick monteringen av stomme (fasad och bjälklag) och fasadglas. 

Vi har uppnått några viktiga milstolpar i projektet under de gångna åren:

  • Bygghandlingarna för den nya behandlingsbyggnaden färdigställdes i oktober 2017.
  • Den nya byggnaden uppnådde tätt hus i början av 2018.
  • Den första delen av de nya lokalerna för BB Karolinska Huddinge samt IVA:s intermistiska lokaler blev färdiga i början av 2018.
  • I mars 2019 blev den andra avdelningen för BB Karolinska Huddinge färdig.
  • Under andra halvan av 2018 påbörjades installationerna av medicinskteknisk utrustning.
  • Inom ramen för projektet har vi även byggt om lokaler på plan 5 i B4 för att skapa en ny avdelning för pre- och postoperation. Den överlämnades till verksamheten i maj 2019.

Just nu pågår återstående arbete med målning, iläggning av undertaksplattor samt provning av ventilation och andra tekniska system. Vi jobbar även utvändigt med markarbeten. När installationen av utrustningarna är klara så kommer vi att komplettera med de sista byggarbetena och provningar av utrustningar. Installation av konst kommer att pågå löpande från och med sommaren 2019.

In- och utfart påverkas

Arbetsområdet för projektet är placerat mellan hus B4, B2, K4 och K2 ner mot Anatomivägen. Det medför att in- och uttransport av byggmaterial sker på Anatomivägen. Därför har parkeringsplatserna längs arbetsplatsen tagits bort för att öka säkerheten med mötande persontrafik. Gång- och cykelbanan har också skiljts av från vägen för att öka säkerheten.

Det är inte längre möjligt att gå runt sjukhuset på Logopedvägen mot B4-entrén. Personal hänvisas därför till entré C2.2 och besökare till entré R2.

Varför gör vi det?

Operation och intervention samlas

I den nya utbyggnaden kommer en ny operationsavdelning med 23 salar att skapas. Hit samlas även de interventionsavdelningar (skopi- och röntgenledda behandlingar), idag utspridda inom sjukhuset, till en ny avdelning om cirka åtta salar. Närheten mellan operation och intervention ökar säkerheten och kvaliteten för patienten samt till effektivare logistik och flexibilitet i vårdarbetet. De nya avdelningarna förses bland annat med ny medicinteknik, specialiserade hybridsalar och mobil utrustning.

Ny röntgenavdelning

Sjukhusets nuvarande röntgenavdelning är i stort behov av upprustning. Röntgen är också något som behöver ligga i nära anslutning till de nya operations- och interventionsavdelningarna. Därför inrättas en ny röntgenavdelning i den nya utbyggnaden, med utrustning som bidrar till bättre bildkvalitet, lägre stråldoser, ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö. Även en ny sterilteknikavdelning upprättas i nära anslutning till operations- och interventionsavdelningarna.

Ombyggda lokaler

Vissa avdelningar behöver ligga nära operationsavdelningen och kommer att behöva flyttas. Därför byggs de lokaler som ligger intill den nya utbyggnaden om, till exempel för pre- och postoperativa avdelningen och förlossningsavdelningen. Intensivvårdsavdelningen flyttas under en interimistisk period för att minska störningar för verksamheten.

Relaterade länkar

Läs mer om framtidsförändringar vid Karolinska Huddinge

Läs mer om regionfullmäktiges beslut på Region Stockholms webbplats

Har du frågor?

Kontakta Locums projektledare Oskar Mogård.

Gäller det ombyggnadsprojektet, kontakta Locums projektledare Ester Laaksonen.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2019-12-31
Entreprenör
Skanska
Projektledare
Oskar Mogård Projektområde universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Diana Elsherbiny Förvaltningsområde Huddinge