Konstverk på plats på R62-64

Den nya vårdavdelningen för urologiska sjukdomar har nu fått sin konstnärliga gestaltning på plats. Konstverket, som har titeln Stundom, är skapat av konstnären Laercio Redondo och består av svartvita fotografier som delvis är tryckta på handmålade paneler av björkträ.

Redondo2-R62-64.jpg

Stundom, 2020 ©Laercio Redondo/Bildupphovsrätt 2020. Fotograf Per Mannberg.

Såhär beskriver konstnären själv sitt verk: 

”I min konstnärliga process återkommer jag ständigt till frågor som rör vårt kollektiva minne och – många gånger – vår kollektiva glömska. Specifika händelser relaterade till staden, arkitektur och historia utgör ofta startpunkten i mina verk. Mitt gestaltningsarbete för Huddinge Sjukhus avstamp i en bildsvit – ett kollage med ögonblicksbilder - där arkitektur, landskap och tidens gång framhåller vikten av mänskliga relationer i läkandets process och i stunder av sårbarhet.

I sviten med de valda bilderna kan tre huvudsakliga spår urskiljas:

  1. Arkivbilder från sjukhusets planering, tillkomst och byggnation som i förhållande till nutida fotodokumentation av sjukhuset, belyser frågor som beständighet och anpassningar under de senaste årtiondena.
  2. Ett urval av bilder från mitt personliga arkiv som samlats in under många år och från olika platser, med landskapsmotiv och enskilda moment som förmedlar en förnimmelse av sinnesstämningar, upplevelser och livserfarenheter.
  3. Bilder av individer som utför vardagliga handlingar. Enkla gester som också kan uppfattas som betydelsefulla i en läkningsprocess och som kan beskrivas med ord som; solidaritet, skydd, kärlek, vänskap och närhet.

Alltsedan sjukhuset grundades i Huddinge har tanken med konsten som en integrerad del av gestaltningen alltid funnits. Som ytterligare ett lager av rumsperception, kan konsten förhoppningsvis också framkalla en djupare insikt kring förlopp som inkluderar vård och läkande. Mot bakgrund av detta, vill jag i mitt gestaltningsförslag reflektera över sjukhusbyggnaden under decennierna av dess existens, i förhållande till samhället i övrigt.

De bilder jag har valt ut, uppfattar jag som en spegling av sjukhusets betydelse och varaktighet från planeringsskedet fram tills dags datum, där värden som uttrycks genom arkitektur representerar det svenska samhällets förändringar under slutet av 60-talet. Tidens sociala, vetenskapliga och tekniska framsteg skapade en framtidstro där allt var möjligt. Byggnaden kom också att bli en hörnsten för arkitektur och storskalig planering i landet och sjukhuset var ämnat att bli en symbol för välfärdssamhällets moderna ideologi med sin rationella organisation, specialisering och sociala ingenjörskonst”.

Redondo-R62-64.jpg

Stundom, 2020 ©Laercio Redondo/Bildupphovsrätt 2020. Fotograf Per Mannberg.