Tillgänglighet och trafikseparerande utemiljö

Ett större markarbete kommer att utföras avseende utemiljön på Rosenlunds sjukhus med planerad start 1 mars 2021. Det större markarbetet kommer att pågå fram till juli och hela området beräknas vara helt klart 30 september.

Arbetet gäller framförallt de asfalterade ytorna utanför huvudentrén och den västra entrén, dvs. vid Närakuten och vägen däremellan samt parkeringsplatsen. Det kommer även att kompletteras med cykelparkeringar och p-platser för färdtjänst där befintlig bilparkering är idag, (se inringat område). Markarbetet kommer att ta 15 stycken personalparkeringsplatser i anspråk, vilket innebär att 7 p-platser kommer att kvarstå. Därtill finns cirka 70 p-platser i garaget (särskilt tillstånd erfordras, kontakta fastighetsförvaltare för mer information) samt 17 p-platser utspritt på sjukhusområdet som är avsedd för personal.

APD-plan.png

Vad gör vi?

Vi vill skapa ett bättre flöde för på- och avstigning för färdtjänst samt bättre möjlighet för taxibilar att cirkulera utan att det medför risker för fotgängare och cyklister.

Området kommer att tillgänglighetsanpassas och vi kommer även skapa en trivsammare utemiljö med olika former av planteringar.

Varför gör vi det?

Framkomligheten för taxi, färdtjänst och personbilar har varit begränsad och måste förbättras. 

Har du frågor?

Hör av dig till projektledare, se kontaktuppgifter nedan.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2021-09-30
Entreprenör
MJ Contraktor AB
Projektledare
Thomas Gerhardsson Projektområde sjukhus