Framtidens Sös

Södersjukhuset befinner sig i sin största förändring sedan invigningen år 1944. Locum genomför just nu omfattande ny- och ombyggnationer på området vilket ska resultera i mer vård, bättre lokaler och en miljö som värnar både patienter och medarbetare. Södersjukhuset blir ett av Sveriges modernaste akutsjukhus.

Stockholms län är en region i snabb utveckling och antalet invånare ökar årligen med i snitt 38 500 personer. För att möta det ökande vårdbehovet från en växande och åldrande befolkning genomförs nu en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i Stockholms län. Locums omfattande ny- och ombyggnationer vid Södersjukhuset är en del i landstingets plan för framtidens hälso- och sjukvård. 

Byggnaderna är ritade för att arkitektoniskt passa ihop med de ursprungliga husen från 1940-talet.

Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad och en ny byggnad för logistik och drift görs Södersjukhuset redo för framtiden. Därutöver byggs en ny ambulanshall och en ny akutentré, två större befintliga byggnader byggs om, flera gator läggs om och ett parkområde kommer till. Byggnaderna står klara i etapper 2018-2020.

På denna sida beskrivs kortfattat några av de större pågående byggprojekten inom programmet för Framtidens Sös. 

Ny behandlingsbyggnad

Denna byggnad kommer bland annat att innehålla ny akutmottagning, operationssalar och en sterilcentral. Dessutom ryms här Sveriges största obduktionsverksamhet samt Rum för avsked.

Behandlingsbyggnaden

I Södersjukhusets nya behandlingsbyggnad har våningsplanen olika takhöjd och verksamhetsinnehåll – en variation som avspeglas i fasaden. Det snedskurna hörnet ökar sikten mellan husen och gör att byggnaden trots sin stora volym ger ett lätt intryck. Vy sedd från väster. Bild: Link arkitekter

Vad du kanske inte visste om den nya behandlingsbyggnaden...

 • Förberedande arbeten startade 2014. Flera mindre byggnader och två vårdbyggnader revs.
 • 46 000 ton betong, rivningsmassor samt jord forslades bort - motsvarar cirka 3 600 uttransporter.
 • Här byggs 24 nya operationssalar.
 • En fullskalig testmiljö för operation har använts för att förfina både byggmetoder och val av utrustning samt för att utbilda den personal som i framtiden ska arbeta i nya salar.
 • Här inryms en obduktionsverksamhet/bårhus med över 300 likkylar.
 • Behandlingsbyggnaden omfattar cirka 32 500 kvadratmeter. 

Ny vårdbyggnad

Vårdbyggnaden innehåller vårdavdelningar med totalt 183 enkelrum. Här finns en infektionsavdelning med ingång direkt utifrån. Byggnaden har snabb access till behandlingsbyggnaden genom en glasad länkbyggnad högt uppe i luften. 

Vårdbyggnaden

Vårdbyggnaden ansluter direkt till sjukhusets södra fasad i västläget och bygger vidare på tanken om vårdflyglar. Illustration: Link arkitekter

Vad du kanske inte visste om den nya vårdbyggnaden...

 • Förberedande arbeten startade 2016.
 • Jägargatan leds under en del av huskroppen.
 • Byggnadens arkitektur ansluter till Södersjukhusets struktur med flygelbyggnader mot vattnet.
 • Vårdbyggnad omfattar cirka 19 000 kvadratmeter.

Ny försörjningsbyggnad

En helt ny byggnad skapas för hantering av avfall och tvätt, godsmottagning samt utrymmen för servicegruppen. Den tidigare industriliknande miljön ersätts med en känsla av stadskvarter med tydliga gröna inslag och närmiljön blir därmed mer attraktiv och tillgänglig för stadens invånare. Verksamheten i denna byggnad startade i mars 2018.

Försörjningsbyggnaden

Vy från uppfarten på Jägargatan från Tantogatan. Försörjningsbyggnaden inrymmer bland annat godsmottagning och sop- och tvättsug. Illustration: Link arkitekter.

Vad du kanske inte visste om den nya behandlingsbyggnaden...

 • Fasaden på byggnaden är ett konstverk bestående av ca 1300 kvm så kallad streckmetall.
 • Konstverket på fasaden är skapat av Inger Andersson, Gustavsberg, och invändigt finns konst av Sebastian Freytag, Köln.
 • Inkommande gods fraktas vidare in till sjukhusets verksamheter genom en kulvert.
 • Försörjningsbyggnaden omfattar 8 500 kvadratmeter.