Hej granne!

Sommaren 2018 startade arbetet med att bygga ett nytt parkeringshus som planeras stå klart vid årsskiftet 2019/2020. Här kan du som bor i närheten av bygget ta del av hur bygget utvecklar sig. Håll utkik med jämna mellanrum. Vi uppdaterar sidan vartefter bygget framskrider. Projektet ansvarar för att avisera om arbeten som innebär störningar för närboende. Informationen delas ut i brevlådan.

Vad gör vi?

Vi bygger ett nytt parkeringshus i nära anslutning till den nya akutmottagningen vid Södertälje sjukhus. Det nya parkeringshuset blir 6 000 kvadratmeter stort och får cirka 200 parkeringsplatser fördelat på fyra våningsplan. Parkeringshuset kommer ligga i hörnet Doktorsvägen/Erik Dahlbergs väg och förbättrar möjligheten att parkera i anslutning till sjukhuset.

Varför gör vi det?

Behovet av parkeringar i närheten av den nya akutingången vid Södertälje sjukhus har länge varit stort– såväl för personal som för patienter och besökare. I juni 2017 fattade Locums styrelse beslut om att bygga ett nytt parkeringshus. Arbetet startade under sommaren 2018 och det nya parkeringshuset planeras stå klart vid årsskiftet 2019/2020.

Locum är ju vana vid att bygga vårdlokaler. Vad har varit särskilt viktigt att tänka på i planeringen inför bygget av det nya parkeringshuset?

Eftersom det ligger så nära de övriga sjukhusbyggnaderna och ett villaområde har vi lagt stor möda på att få en funktionell och trevlig fasad. En stor del av byggnaden kommer att prydas med en spaljé av gröna växter vilket ger ett mjukare och lugnare intryck. Det som är så fiffigt med den här fasaden är att den är byggd i sträckmetall. Materialet skapar ett optimalt in- och utflöde av luft vilket bidrar till en behagligare inomhus- och utomhusmiljö. Fasaden är med andra ord både estetisk och funktionell – en smart lösning som skapar en säker, trygg och grönare miljö.

Vad händer just nu?

Arbetet fortgår enligt plan genom att foggjutning färdigställs och arbete med tätskikt startar. Installationer som sedan ska försörja parkeringshuset med bland annat ventilation, belysning och hiss har startat. Likaså arbetet med smide för spaljefasaden. Återfyllning, dragning av spont har avslutats så här långt. Utöver detta pågår markarbeten utifrån arbetsplatsens utformning med justering av färdig markhöjd och asfaltering.

Utökade arbetstider

För att arbeta ikapp en del tid som tidigare förlorats i produktionen utökas arbetstiderna på bygget. Det innebär att arbeten kommer att pågå:

Måndag – fredag kl. 07:00 – 19:00

Lördagar kl. 07:00 – 19:00 

Söndagar: 07:00- 19:00

Bullrande och störande arbeten kommer i möjligaste mån utföras dagtid på vardagar.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att kontakta Locums projektledare Dolores Dundjerovic på telefon 08-123 171 98 eller via e-post dolores.dundjerovic@sll.se

Frågor och svar

Byggnationen av det nya parkeringshuset kommer innebära vibrationer och buller i samband med grundläggningsarbeten samt tunga transporter till och från byggarbetsplatsområdet. Spontplanken är tillfälliga och kommer att dras upp vilket orsakar buller och störningar.

Riskanalys, besiktning och vibrationsmätning utfördes på närliggande hus och byggnader inför bygget och innan spontningsarbeten påbörjades. Arbetet med vibration av spont sker med gängse lagstiftning och bestämmelser. I riskanalysen har vibrationsvärden för fastigheterna i närområdet beräknats med hänsyn till byggnadernas grundförhållanden och konstruktion, enligt vibrationsriktvärden från Svensk Standard för byggnader och anläggningar. Besiktningen av närliggande hus och fastigheter inom 30 meters radie från spontområdet genomfördes av företaget Nitro Consult. Under vibrationsalstrande arbeten har entreprenören realtidskontroll av vibrationsvärdena för att inte påverka sjukhusdriften och den känsliga utrustning som finns där och för att säkerställa att arbetena utförs under satta riktvärden. Det kan kännas obehagligt att det vibrerar men arbetet är kontrollerat och säkert för husen.

En byggnation i den här storleksordningen kommer att genererar buller löpande under hela byggperioden. Ljudnivån från en byggarbetsplats beror på vilka arbeten som utförs och vilka maskiner som används. I början bullrar det mer då det till stor del handlar om markarbeten för installation av stödkonstruktioner, schaktarbeten, gjutning samt stomresning. Bullernivån kommer att vara avtagande vartefter byggnaden färdigställs och invändiga arbeten vidtar.

Vi följer Naturvårdsverket riktlinjer om buller och tider för byggarbetsplatser.  De innebär: ordinarie arbetstid vardagar och helger: 07.00-19.00. Kvällsarbeten med bullerbegränsningar är tillåtna till klockan 22.00. Från kl. 22.00 är endast nattarbeten med ännu strängare bullerbegränsningar tillåtna. Det är olika riktvärden för bullernivåerna beror på tid. Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. Mer information om detta finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Grundplaneringen är att vi jobbar dagtid på vardagar, men olika delarbeten kommer att vara beroende av varandra för att komma framåt enligt tidplan. Detta innebär att det kan bli perioder där vi behöver arbeta under kvällar och helger för att hålla planerad tidplan. Vi kommer att avisera när detta blir aktuellt.

Att bygga ett så pass stort projekt innebär återkommande justeringar på vägen för att nya förutsättningar uppstår. Det finns alltid en risk att en tidsjustering i ett projekt kan påverka tidplanen för övriga projekt. Och ibland är det faktorer som inte går att förutse som spelar in, i synnerhet när det gäller mark- och schaktarbeten. Det är därför svårt att ange en exakt tid för när arbetet ska bli klart. Vi hoppas ni har överseende med att de tider vi anger är ungefärliga och kan komma att ändras vartefter arbetet fortskrider.

I ett komplext projekt som detta finns det alltid en viss risk för förseningar även om en omfattande planering förstås pågår under hela projektets gång. Vi försöker minska den risken och optimera planeringen så mycket som möjligt.