Byggnationen av nytt parkeringshus

Vid årsskiftet 2019/2020 planeras det stå klart – det nya parkeringshuset vid Södertälje sjukhus. Ett parkeringshus som också bidrar till en säker, trygg och grönare miljö.

Vad gör vi?

Vi bygger ett nytt parkeringshus i nära anslutning till den nya akutmottagningen vid Södertälje sjukhus. Det nya parkeringshuset blir 6 000 kvadratmeter stort och får cirka 200 parkeringsplatser fördelat på fyra våningsplan. Parkeringshuset kommer ligga i hörnet Doktorsvägen/Erik Dahlbergs väg.

Ritning som visar hur det nya p-huset ser ut när det är klart.Cederwall arkitekter

Varför gör vi det?

Behovet av parkeringar i närheten av den nya akutingången vid Södertälje sjukhus har länge varit stort– såväl för personal som för patienter och besökare. I juni 2017 fattade Locums styrelse beslut om att bygga ett nytt parkeringshus. Arbetet startade under sommaren 2018 och det nya parkeringshuset planeras stå klart vid årsskiftet 2019/2020. Det nya parkeringshuset kommer att förbättra möjligheten att parkera i anslutning till sjukhuset. 

Locum är ju vana vid att bygga vårdlokaler. Vad har varit särskilt viktigt att tänka på i planeringen inför bygget av det nya parkeringshuset?

Eftersom det ligger så nära de övriga sjukhusbyggnaderna och ett villaområde har vi lagt stor möda på att få en funktionell och trevlig fasad. En stor del av byggnaden kommer att prydas med en spaljé av gröna växter vilket ger ett mjukare och lugnare intryck. Det som är så fiffigt med den här fasaden är att den är byggd i sträckmetall. Materialet skapar ett optimalt in- och utflöde av luft vilket bidrar till en behagligare inomhus- och utomhusmiljö. Fasaden är med andra ord både estetisk och funktionell – en smart lösning som skapar en säker, trygg och grönare miljö.

Vad händer just nu?

Arbetet fortgår enligt plan genom att foggjutning färdigställs och arbete med tätskikt startar. Installationer som sedan ska försörja parkeringshuset med bland annat ventilation, belysning och hiss har startat. Likaså arbetet med smide för spaljefasaden. Återfyllning, dragning av spont har avslutats så här långt. Utöver detta pågår markarbeten utifrån arbetsplatsens utformning med justering av färdig markhöjd och asfaltering.

Markarbeten i anslutning till tillfällig väg vid Södertälje sjukhus
Under vecka 50 startade markarbeten i anslutning till den tillfälliga väg som leder till Akutmottagning, Närakut och Förlossning från Erik Dahlbergs väg. Markarbetet innebär i ett första skede att trafiken enkelriktas på den tillfälliga vägen. Det innebär att infart till Akutmottagning, Förlossning och Närakut går via den tillfälliga vägen från Erik Dahlbergs väg. Utfart dirigeras om via innervägen på sjukhusområden till Doktorsvägen. Markarbetet planeras pågå till och med den 20 december 2019. Därefter planeras asfaltering av den berörda ytan. Avlämningsmöjligheter till Akutmottagning, Närakut eller Förlossning berörs inte under arbetets gång. Arbetet med asfaltering beräknas pågå till och med den 15 januari 2020. 

Utökade arbetstider

För att arbeta ikapp en del tid som tidigare förlorats i produktionen utökas arbetstiderna på bygget. Det innebär att arbeten kommer att pågå:

Måndag – fredag kl. 07:00 – 19:00

Lördagar kl. 07:00 – 19:00 

Söndagar: 07:00- 19:00

Bullrande och störande arbeten kommer i möjligaste mån utföras dagtid på vardagar.

Har du frågor?

Kontakta 

Dolores Dundjerovic, projektledare Locum
08-123 171 98

Frågor och svar

En byggnation i den här storleksordningen kommer att genererar buller löpande under hela byggperioden. Ljudnivån från en byggarbetsplats beror på vilka arbeten som utförs och vilka maskiner som används. I början bullrar det mer då det till stor del handlar om markarbeten för installation av stödkonstruktioner, schaktarbeten, gjutning samt stomresning. Bullernivån kommer att vara avtagande vartefter byggnaden färdigställs och invändiga arbeten vidtar.

Vi följer Naturvårdsverket riktlinjer om buller och tider för byggarbetsplatser.  De innebär: ordinarie arbetstid vardagar och helger: 07.00-19.00. Kvällsarbeten med bullerbegränsningar är tillåtna till klockan 22.00. Från kl. 22.00 är endast nattarbeten med ännu strängare bullerbegränsningar tillåtna. Det är olika riktvärden för bullernivåerna beror på tid. Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. Mer information om detta finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Grundplaneringen är att vi jobbar dagtid på vardagar, men olika delarbeten kommer att vara beroende av varandra för att komma framåt enligt tidplan. Detta innebär att det kan bli perioder där vi behöver arbeta under kvällar och helger för att hålla planerad tidplan. 

Att bygga ett så pass stort projekt innebär återkommande justeringar på vägen för att nya förutsättningar uppstår. Det finns alltid en risk att en tidsjustering i ett projekt kan påverka tidplanen för övriga projekt. Och ibland är det faktorer som inte går att förutse som spelar in, i synnerhet när det gäller mark- och schaktarbeten. Det är därför svårt att ange en exakt tid för när arbetet ska bli klart. Vi hoppas ni har överseende med att de tider vi anger är ungefärliga och kan komma att ändras vartefter arbetet fortskrider.

I ett komplext projekt som detta finns det alltid en viss risk för förseningar även om en omfattande planering förstås pågår under hela projektets gång. Vi försöker minska den risken och optimera planeringen så mycket som möjligt.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Årsskiftet 2019/2020
Entreprenör
Betonmast
Projektledare
Dolores Dundjerovic Projektområde S:t Göran/Södertälje
Fastighetsförvaltare
Per-Erik Keskitapio Förvaltningsområde St Göran/Södertälje