Vi bygger två nya vårdbyggnader

Det pågår ett omfattande arbete med att bygga ut och modernisera S:t Görans sjukhus. Sjukhuset ska kunna möta ett ökande vårdbehov hos Stockholms växande befolkning. Våren 2016 invigde S:t Görans sjukhus sin nya akutmottagning. Till det byggs även två nya vårdbyggnader. De nya byggnaderna benämns som byggnad 20 respektive 45.

Kort fakta om projektet

 • En ny byggnad – nio våningar inklusive källarplan (45)
 • En ny byggnad – åtta våningar inklusive källarplan  (20)
 • Ombyggnad av mottagningar och administrativa ytor samt en ny pre-och postoperation och ett nytt angiolaboratorium i byggnad 30.
 • Ny röntgenavdelning, sterilcentral, nya operationssalar och en snittsal i byggnad 40.
 • Konstnärlig utsmyckning

Kort om konsten

Konst tillför en humanistisk, estetisk och poetisk dimension som möter vårt behov av kultur. Därför är den betydelsefull för människor. Ett möte med ett konstverk på ett sjukhus kan leda in tankarna på andra banor än till den tekniska miljö som sjukhuset annars är och kan bidra till främja hälsa och ökat välbefinnande. Konst på sjukhus är en form av omtanke om patienter och personal.

Region Stockholms kulturförvaltning har ansvaret för den konstnärliga gestaltningen i de nya vårdbyggnaderna 20 och 45.

Invändigt kommer det att bli tre omfattande konstnärliga gestaltningar i trapphus, hisshallar, och en korridor samt enskilda konstverk på avdelningarna. Till den inre miljöns gestaltningar utses enskilda konstnärer genom tävling.

I utomhusmiljön blir det större gestaltningar i form av vackra skulpturer, en tegelmur och keramisk konst vid huvudentrén och ambulansinfart. Den tyske konstnären Achim Kobe samt konstnären Lillemor Petersson har fått uppdraget att skapa konsten.

Lillemor kommer att bland annat att återanvända delar av sitt eget konstverk från den idag rivna ambulanshallen.

Läs mer om verken, se bilder och filmer här >>

Roliga fakta

 • 5 300 kubikmeter betong kommer att platsgjutas. Det skulle fylla två stycken olympiska tävlingsbassänger till brädden.
 • Över 280 toalettpappershållare monteras. Staplas de på höjden blir stapeln sex meter högre än det lutande tornet i Pisa.
 • 25 000 kvadratmeter gipsväggar byggs. Det motsvarar ytan av 95 stycken tennisplaner.
 • Cirka 700 ton armeringsjärn monteras. De väger lika mycket som sex stycken blåvalar.
 • 1 100 stycken dörrar ska monteras. Staplas dörrar på varandra blir stapeln två och halv gånger högre än världens största vattenfall (Angelafallen).

 

Flygbild över S:t Görans sjukhusområde inkluderat illustration av två nya vårdbyggnader 20 och 45. Byggnad 20 byggs längs med Sankt Göransgatan. Byggnad 45 byggs mellan huvudbyggnaderna 30/40 och 80-längan (röntgen och beroendevård).

Övergripande tidplan


2017

•Markarbeten påbörjas med schaktning och sprängning
•Rivningar startar för att göra plats för de nya byggnaderna

2018

•Bottenplattor till de nya byggnaderna gjuts
•Byggnadernas stommar byggs
•Ombyggnationer av befintliga lokaler påbörjas

2019

•De nya byggnaderna blir vädertäta
•Invändiga arbeten startar

2020-2022

•Installationer av sjukvårdsutrustning börjar
•Ombyggnationerna i befintliga lokaler blir klara
•Konstinstallationer monteras och sätts upp
•Byggnaderna överlämnas till vården

2021

•De första patienterna kan tas emot i de nya lokalerna

Vad gör vi?

Byggnad 20

Byggnad 20 är nu överlämnad till verksamheten och ytorna vid huvudentrén är öppnade. 82 nya träd tillsammans med solitära buskar och marktäckande perenner skapar tre tillgängliga torgytor med en grön känsla som ska inbjuda till vistelse. Torgen ska möjliggöra såväl tydliga strukturer för trafik och gående som sociala ytor och lugna avskilda sittplatser. 

Tre nya torgytor vid huvudentrén bjuder in till vistelse >>

Den nya bygganden 20 innehåller en ambulanshall för angöring till akuten samt en avdelning med 34 rum för förlossning – och eftervård samt omklädningsrum för personal. Byggnaden innehåller också endoskopi och sjukhusets administration. De flesta vårdrummen är enkelrum med eget hygienutrymme.  Den nya ambulanshallen är både större och har en bättre logistik för ambulanstrafiken. Den kommer också att innehålla en saneringsstation för gående saneringspatienter.Ilustration av hus 20 med verksamheterna inritade.

För större bild - klicka direkt på bilden

Byggnad 45

Byggnad 45 liggern mellan huvudbyggnaderna  30/40 och 80-längan. När byggnad 45 är klar i början av 2021 kommer den att innehålla administrativa lokaler till akuten, en intensivvårdsavdelning med 12 stycken IVA-platser samt tre vårdavdelningar med respektive 24 vårdplatser samt tre omklädningsrum för personalen. Även här är vårdrummen enkelrum med eget hygienutrymme.

Till det byggs det ett nytt ställverk under jord samt görs renoveringar och ombyggnader i befintlig byggnad. 

Ilustration av hus 45 med verksamheter per våningsplan

För större bild - klicka direkt på bilden
Varför gör vi det?

Stockholm växer och S:t Göran är en viktig pusselbit i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård och i ambitionen att skapa ”Mer nära vård”.  För vi blir allt fler och äldre i Stockholm, befolkningen växer med två SL-bussar per dag, och staden förtätas.

Region Stockholm genomför därför en omfattande satsning på att utveckla vården för att möta framtidens behov. En betydande del handlar om att bygga ut och rusta upp länets sjukhus, bl.a. här på S:t Göran sjukhus.

När de idag planerade om- och tillbyggnaderna står klara kommer sjukhuset att ha ökat kapaciteten med cirka 6 000 nya slutenvårdstillfällen per år. Det motsvarar en ökning av 62 vårdplatser. Sjukhuset är då också rustat för att kunna ta emot upp till 4 000 förlossningar varje år. Allt detta i moderna och lättskötta lokaler som är anpassade för dagens och framtidens sätt att bedriva vård.  Lokalerna är byggda för att vara flexibla för att kunna anpassas till verksamhetsbehov utan större ombyggnader.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2022-06-30
Entreprenör
Skanska AB
Projektledare
Erik Brantås Projektområde S:t Göran/Södertälje
Christer Sjöqvist Projektområde S:t Göran/Södertälje
Extern projektledare

Ulrica Ericson
070-253 18 90
ulrica.ericson@u-tilprojekt.se

 

 

Fastighetsförvaltare
Andreas Keinil Förvaltningsområde St Göran/Södertälje