Kort om ombyggnaderna

I Stockholm läns landstings satsning på S:t Göran sjukhus bygger vi helt nya vårdbyggnader. Till det bygger vi om cirka 10 000 m² i de befintliga byggnader 30 och 40. Ombyggnaden ger nya moderna lokaler med ytor anpassade för nya arbetssätt och flöden samt ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för personalen.

Vi bygger om och moderniserar

Aktuella byggarbeten i byggnad 30/40

Här kan du läsa om vilka byggmoment som pågår i sommar i anslutning till byggnad 30 och 40. Störningsgrad 2-3 (5).

När

Plats

Byggnad 30 och 40.

Störningsgrad 3 (5)

Byggnad 30

På IVA på plan 2 bygger vi om ett kontor till ett pausrum, byta vårdpaneler i sängvänthallen och göra om ett konferensrum till två arbetsrum. Arbetsområdet på plan 2 kommer vi åt via den ställning vi har byggt vid huvudentrén. Arbeten pågår i samtliga områden, rivning, bygg, installationer, el, vs och vent.  Arbetena ska vara slutförda 5 augusti 2019 och den första patienten i sängvänthallen tas emot 12 augusti 2019.

Teknisk upprustning av ventilationsaggregat sker under sommaren då befintliga aggregat rustas upp, fläktmotorer, styrsystem och givare byts ut. Tillluften i delar av sjukhuset kommer under vissa tider att vara påverkad, ett visst grundflöde kommer alltid att finnas. Denna upprustning kommer inte att beröra några frånluftsfläktar eller OP-salar.

Byggnad 40

Två nya operationssalar samt temporära adminstrativa lokaler, plan 2

På plan 2 bygger vi två nya operationssalar med tillhörande uppdukningsrum och temporära lokaler. .

Många olika arbeten i de blivande op-salarna pågår samtidigt. Mattläggning, montage dörrar, inredning och receptionsdisk och undertak pågår. Leverantörens Getinges arbete med att montera de nya operationssalarna pågår med montage väggarpaneler, installationer el, nätverk, medicinska gaser, ventilation och mattläggning. Det pågår även montage av dörrar, inredning och undertak.

I de adminstrativa delarna pågår det arbeten med beslagning av dörrar, passagesystem och patientlarm. Lokalerna kommer att besiktigas under vecka 26 och Capio tar dem sedan i drift då den första patienten kommer den 12 augusti. Störningsgrad: 3 (5). 

Nytt desinfektionsrum

Byggområdet för bygget av nytt desinfektionsrum är avskilt från OP på plan 2 med en avskärmande tunnel.  Väggar i det nya desinfektionsrummet är kaklade, arbeten i angränsning till tunneln pågår, målning och mattläggning. Störningsgrad: 3 (5).

Nya temporära kontorslokaler, plan 0

I före detta röntgens lokaler på plan 0 bygger vi tillfälliga adminstrativa lokaler. Väggar är klara och målade, montage av dörrar, glaspartier, pentry och inredning pågår. Städning pågår och besiktningar kommer att utföras under vecka 26. Lokalerna beräknas vara klara 5 juli för inflyttning.

Ombyggnad av V-trappan intill C-hissarna

Arbeten i ”V-trappan” intill C-hissarna fortsätter med installations arbeten och flytt av befintliga TDK-rum till nya teknikrum. För att integrera det översta planet av fd trapphuset och fläktrummet ska väggen mellan dem rivas. Störningsgrad: 3 (5).

Fläktrum plan 3

Det befintliga fläktrummet på plan 3 byggs ut med tre nya delar för att göra plats för nya fläktaggregat som ska betjäna nya operationssalar.

Södra fläktrummet

Invändiga installationsarbeten pågår, ventilationsaggregat och kanaler är monterade och isolering av dessa pågår. Värme och kyla, el, brandlarm och styr dras fram till aggregat, spjäll och shuntar.
Det finns nu tre stycken aggregat på plats och det första av dem tas i drift den 5 augusti 2019 då Capio tar Temp COP A i bruk.Störningsgrad: 2 (5)

Norra fläktrummet

Ett nytt fläktrum byggs för nya OP-salar. Parocväggar och sarger är nu monterade kring stålstomme och bjälklagsplåt. Isolering av tak och täckning med takpapp ska ske under sommaren. Gammal takpapp och isolering som numer täcker det nybyggda fläktrummets golv ska rivas. Störningsgrad: 3 (5).

Västra fläktrummet

Fläktrummet är byggt och taket är klart med sarger, isolering och takpapp. Den gamla takpappen, isoleringen och väggen mellan befintligt fläktrum är riven. Invändiga arbeten med anslutningar till befintliga hus pågår. Stålstommen ska brandskyddsmålas, golvet ska spacklas och takhuvar ska monteras. Störningsgrad: 2 (5).

Se skedesplan för veckorna 28-32

Relaterade länkar


Notera att planeringen kan komma att ändras om oväntade byggtekniska händelser uppstår. Vi kan komma att tidigarelägga eller flytta fram vissa arbeten med kort varsel.

Kontaktperson

Thelander, Mårten

Mårten Thelander