Kort om byggnad 45

Byggnad 45 ska ligga mellan huvudbyggnaderna  30/40 och 80-längan. När byggnad 45 är klar kommer den att innehålla administrativa lokaler till akuten, en intensivvårdsavdelning med 12 stycken IVA-platser samt tre vårdavdelningar med respektive 24 vårdplatser samt tre omklädningsrum för personalen. Även här är vårdrummen enkelrum med eget hygienutrymme.

Till det byggs det ett nytt ställverk under jord samt görs renoveringar och ombyggnader i befintlig byggnad. 

Vi bygger två nya vårdbyggnader

Aktuella byggarbeten för byggnad 45

Här kan du läsa om vilka byggmoment som pågår just nu och hur den övergripande planen ser ut för veckorna 51-3. Störningsgrad: 2-4 (5).

När

Plats

Innergård mellan byggnad 30/40 och 80-längan.

Störningsbarometer 4 (5)

Fasadmontage påbörjat

Montage av fasadelement (ramverk med fasadglas) har börjat. Först sker montage på den östra delen av byggnad 45.  Arbeten med fasaden kommer att pågå fram till semestern. Sockelelement, som monteras längst ned mot marken run hela byggnad 45 har också börjat. 

Montage av balkar ”svärd” i fasad för fasadtvättanordning startade innan jul.

På taket sker arbeten med genomföringar för installationer samt isolering, tätskikt och byggnad av sarger. Under vecka 3 lägger vi tätskiktsbeläggning ”Mastix” som är en gjutasfalt och kan innebära en del lukt. En inlastningsbrygga har monterats på östra kortsidan mot Bågljusvägen. Bryggan kommer att användas för att lyfta in material och kommer att flyttas mellan våningsplanen.

Montage av ankarskenor i tak på plan 2, 4 och 6 för installationer pågår. Håltagning plan 1-7 inne i byggnaden pågår. Arbetet låter mycket och har en 4:a på störningsindikatorn.

Innergården mot byggnad 85

Justering av mark och asfaltering pågår. Störningsgrad: 2 (5).

Västra sidan på innergården

Finjustering av markyta och asfaltering kommer att ske under vecka 1-2. Vi kör detta för att förbättra för materialtransporter till bygget, speciellt under kommande vintertid. Störningsgrad 3 (5).

Innergård mot byggnad 40

Avjämning av mark kommer att ske under vecka 2.

Östra sidan mot Bågljusvägen

Markarbeten intill fasaden kommer att ske under vecka 4.

Borrning för nya dag- och spillvattenledningar (söder om 80-längan)

Bakgrund

Det rör/schakt som vi borrar ska ta hand om det regnvatten som landar på nya byggnad 45 och på den nya lilla innergården mot byggnad 40. Det har visat sig att det är homogent berg där vi ska borra. Totalt ska vi borra cirka 45 meter. Hittills har vi utfört 26 meter.

Kärnborrning (test av bergets kvalitet) av den kvarvarande sträckan för den VA-ledning under 80-längan som ska ta hand om dagvatten från byggnad 45 är klar. Kärnprovning visar att det är sprickor i berget den sista sträckan och injektering (tätning av sprickorna) behöver göras innan vi kan fortsatta borra.

Nuläge 

Återupptagen bergborrning vecka 51 fick avbrytas på grund av bergkvaliteten. Arbetet med borrningen under 80-längan är för tillfället stoppat. Arbetet har nu ett uppehåll under jul och nyårshelgen och kommer att återupptas vecka 2. Arbetet låter mycket när det går igång. Störningsgrad: 4 (5).

Vi fortsätter att schakta för en VA-ledning i området mellan Finsens väg och Friskvårdsvägen, och vi jobbar oss österut mot Magnus Huss väg och Mariebergsgatan. Arbetet tar paus över helgerna och startar åter igen vecka 2, då med etapp 6. Störningsgrad: 3 (5). Läs mer om denna del av arbetet här

För tider och etappindelning se karta här nedan.Karta som visar etapper av arbetet med vattenledningarna

Vi testar kranarna varje morgon

Varje morgon innan tornkranarna får användas gör vi provlyft för att kontrollera att de fungerar som de ska. Vissa dagar kommer vi utföra detta prov klockan 06.30 istället för klockan 07.00. Det beror på att vi ska kunna börja lyfta gjutformar och annat direkt klockan 07.00.

Se planerade byggmoment för vecka 51-3

Följ bygget via webbkamera

Ytterligare information:

Markus Holmström, projektledare
Telefon: 070-215 48 60
E-post: markus.holmstrom@sll.se


Notera att planeringen kan komma att ändras om oväntade byggtekniska händelser uppstår. Vi kan komma att tidigarelägga eller flytta fram vissa arbeten med kort varsel.

Kontaktperson

Wilken, Håkan

Håkan Wilken