Hej granne!

Hela länets sjukvård ska utvecklas och arbetet med Framtidens SÖS går vidare. Här kan du som bor eller arbetar i närheten av Södersjukhuset ta del av hur projektet utvecklas. Från våren 2018 sker inflyttning i de nya husen etappvis. Först ut är försörjningsbyggnaden med godsmottagning och sop- och tvättsug och obduktion/bårhus och Rum för avsked. Nya vuxenakuten öppnar våren 2020.

Bygget befinner sig i en spännande och visuell fas. De tre nya byggnaderna har tagit form och de har nått sin fulla höjd. Installationsarbetet pågår för fullt inomhus. Den vita putsen är på plats. Försörjningsbyggnaden är klar. Markarbeten pågår etappvis och i början av 2018 revs den gamla tvätt- och sopsugsbyggnaden vid Jägargatan. En del av byggbodarna inom arbetsområdet blir kvar till mitten av 2019.

Sista tornkranen tas bort under vecka 40
Som mest har det funnits sex stycken tornkranar inom byggarbetsområdet. Nu ska den sista av dessa tas bort i månadsskiftet september/oktober i vecka 40. För att hantera detta krävs en stor mobilkran. Detta betyder att vändplanen är avstängd för övrig biltrafik, flaggvakter kommer att finnas på plats vi har tagit fram en alternativ insatsväg för till exempel sopbil och räddningstjänst. Därefter kommer kranfundamentet att tas bort och en arbetsväg anläggas för att komma åt att till våren 2019 demontera den tillfälliga byggnaden för sterilen och påbörja bygget av den nya akutentrén. Detta kommer att periodvis innebära störningar runt vändplatsen vid Marmorgatan. 

Försörjningsbyggnaden med ny godsmottagning klar
I början av mars öppnade godsmottagningen för Södersjukhusets egna transporter (ej byggrelaterade). Godsmottagningen ligger i den nya försörjningsbyggnaden. Den nya sop- och tvättsugen tas också i bruk vid samma tidpunkt. 

Obduktion och bårhus samt Rum för avsked klart 
I maj 2018 öppnade Sveriges största bårhus i bottenplanet på den nya behandlingsbyggnaden. Verksamheten drivs av Karolinska Universitetslaboratoriet. Infart via Marmorgatan. Här finns också Rum för avsked för anhöriga.

Entrétorget vid Sjukhusbacken förbereds
Under sommaren 2018 byggs entrétorget delvis om som en förberedelse inför det framtida bygget av en ny entré till vuxenakuten. Parkeringsskyltarna ses över för att förbättra trafikflödet. Ett arbetsområde stängslas in och trafikvakter och ökad parkeringsbevakning sätts in. Även nedfarten till garaget förbättras och senare under hösten kommer ett arbetsområde att etableras för att börja arbetet med den nya akutentrén. 

Mindre spräningar vid Jägargatan 20 och den nya vårdbyggnaden under hösten 
Mindre sprängningsarbeten kommer att pågå etappvis under hösten 2018 med start i mitten av augusti. Sprängningarna utförs i nära samarbete med känslig vård på sjukhuset.
Detta ingår i förberedelserna för dag- och spilledning från vårdbyggnad på Jägargatan. En rad försiktighetsåtgärder är vidtagna för att minimera störningarna.
Sprängningarna kommer att göras enligt fast schema: måndag – fredag 09:00 – 09:05, 12:00 – 12:05, 15:00 – 15:05 och 17:00 – 17:05. Flera sprängningar kan förekomma inom  femminuters-intervallen.

Markarbeten runt de nya byggnaderna - omläggning av Jägargatan 
Markarbeten genomförs etappvis på Jägargatan. Bland annat justeras gatans höjd för att skapa access till nya godsmottagningen. Jägargatan byggs om under 2018 och förses med värme för en isfri uppfart för ambulansen. Mark- och gatuarbeten kommer att utföras även kommande år för att göra klart gator och parkområden runt de nya byggnaderna.
I slutet av projektet, när checkpointen kan tas bort, ansvarar Locum för att öka säkerhet och framkomlighet i korsningen Tantogatan-Jägargatan. Återvinningsstationen ska också förbättras. 

När blir de olika husen klara så att verksamheterna kan starta?
Så här ser den beräknade tidplanen ut (fastställd i juni 2017):
Försöjningsbyggnaden med godsmottagning - verksamhetsstart mars 2018
Rum för avsked - verksamhetsstart maj 2018
Vårdbyggnaden (närmast Årstaviken) - verksamhetsstart våren 2019
Nya akuten  (byggnaden i mitten) - öppnar våren 2020

Boendemöte - nästa möte 24 oktober
Välkommen till våra boendemöten för att få veta mer om vad som händer i bygget framöver. Ingen förhandsanmälan behövs. Vi bjuder på bulle och jos.

Plats: Sal Ihre, plan 0, Södersjukhuset.
När: Tisdagens den 24 april, kl 18.30-20.00. 
Presentationen från tidigare boendemötet hittar du härintill.

Nya gatunamn klara
Medicingatan, Tvätterigatan och Ambulansgatan. Namnen på de nya gatorna som anläggs i samband med bygget av Framtidens Sös är klara. Beslutet om de nya namnen har fattats av stadsbyggnadsnämnden. Läs mer här.

Omfattande arbete med logistik
Väntzoner, grindvakter och bokning av leveranstider. Det är bara några av de verktyg vi använder för att planera och arbeta systematiskt med logistik och trafikflöden i området.

Arbetstider 
Vardagar: 07.00-22.00 för byggproduktion samt dessutom etablering för dagens arbete som innebär bland annat vissa transporter och uppställning av maskiner från 06.00.
Lördagar och söndagar: 09.00 och 18.00.
Helgdagar, även runt Jul och Nyår: Inget arbete på röda dagar. Övriga dagar arbete som vanligt.

 

Här kan du läsa mer om hela projektet och se fler bilder.

 

.