Många hänsyn att ta när arbetstider ska sättas

Arbetet med Framtidens SÖS bedrivs medan Södersjukhuset är i full drift. Det ställer särskilda krav på projektet som måste anpassa sig till känslig och livsviktig verksamhet samtidigt som tidplanen ska hållas och de boende kring bygget ska störas så lite som möjligt.

- Det här påverkar hur vi kan sätta våra arbetstider, berättar Valid Hatami, projektledare på Locum och ansvarig för sprängningarna inom arbetsområdet.

 Sprängningarna startade i liten skala inom arbetsområdet redan vecka 16. Här används en metod som kallas försiktig sprängning vilket bland annat innebär att man mäter vibrationerna och att sprängmattor läggs över hålen vid varje sprängtillfälle. Mattorna dämpar ljud och skyddar mot splitter. Salvorna var i början små för att kunna kontrollera att mätvärden kunde hållas. Från vecka 19 rullar projektet för fullt. Den här etappen sprängningar väntas pågår till vecka 37.

Hur arbetar ni ihop med sjukhuset för att sätta sprängtiderna?
- Arbetet med Framtidens SÖS bedrivs medan Södersjukhuset är i full drift. Vi måste anpassa oss till känslig och livsviktig verksamhet som strålbehandling och röntgen/operationer. Enligt överenskommelse med sjukhusets chefsläkare anpassar också verksamheterna sig efter projektets sprängtider.
-  Överenskommelsen innebär att vi kan spränga klockan 07.00, 09.00, 12.00, 18.00  och 20.00. Under de överenskomna sprängtiderna står de mest känsliga verksamheterna som strålbehandling och röntgen stilla. Dessa tider bör användas optimalt för att inte patienterna ska behöva vänta längre än nödvändigt på sina behandlingar. Outnyttjade sprängtider leder till längre byggtid och ju längre byggtid med fasta sprängtider desto längre vårdköer.

Använder ni alla sprängtider?
- Självklart skulle vi vilja använda alla sprängtiderna fullt ut. Men vi förstår också våra grannar som bor runt bygget. Det är jobbigt att ha ett bygge runt knuten i flera år med buller, vibrationer och damm, säger Jonas Annergård, portföljförvaltare för investeringen inom Stockholm läns landsting.
- Därför har vi begränsat våra arbetstider i samband med sprängningarna så att vi inte använder sprängtiderna 07.00 respektive 20.00.

Behövs det arbetstid före och efter en sprängning?
- Ja, innan man kan börjar spränga behöver man ladda hålen och mattorna ska på plats. Av säkerhetsskäl kan det inte göras förrän strax innan sprängtillfället. Efter dagens varje sprängning måste mattorna av säkerhetsskäl tas bort, förklarar Valid Hatami.

 Vilka arbetstider gäller nu?
- Som vanligt startat bygget vid 07.00, dock utan sprängning eftersom vi inte kan förbereda den. För att inte riskera att förlänga den totala byggtiden vill vi använda sprängtiden 18.00, säger Jonas Annergård. I valet mellan att störa en stund före 07.00  morgonen eller en stund efter 18.00 bedömer vi att vi stör minst på kvällen. Det betyder att vi gör ett efterarbete efter 18.00 som tar mellan en kvart och en halvtimme. Den störning som uppstår är en del ljud från den maskin som tar bort mattorna.

Vad säger Naturvårdsverkets riktlinjer om arbetstider på byggen?
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggplatser anger värden för olika tider på dygnet. Sprängningarna ligger inom den ram som betecknas som ”Dag”, dvs 07.00-19.00.

 Vad gör ni för att säkerställa att ni inte överstiger Naturvårdsverkets gränsvärden?
- Rent konkret sätter vi upp bullermätare för att säkerställa att vi håller oss inom Naturvårdsverkets gränsvärden. Vibrationsmätare finns redan på plats, avslutar Valid Hatami.