Miljö

Locums övergripande miljömål är att vara klimatneutral år 2030 och inte påverka miljön negativt. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för långsiktigt hållbara fastigheter för god vård. För att vi ska lyckas skapa hållbara fastigheter till våra kunder arbetar vi systematiskt med miljöfrågor utifrån ett miljöledningstänk.

Locums miljöarbete

Locums Miljöplan 2017-2030 innefattar det övergripande målet att vara klimatneutral år 2030 och inte påverka miljön negativt, vilket innebär att Locum höjer ambitionsnivån i arbetet mot hållbara fastigheter och anläggningar. Miljöarbetet syftar till att minska utsläpp av växthuspåverkande gaser för att inte bidra till klimatförändringen, bidra till en giftfri miljö och hushålla med energi, material och produkter.

Miljöarbetet är integrerat i verksamhetssystemet som är certifierat enligt ISO 14 001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet). Vårt miljöarbete utgår från gällande lagstiftning, Landstingets miljöprogram, Locums miljöplan 2017-2030, Locums Hållbarhetspolicy och de betydande miljöaspekter som berör oss. Företagets betydande miljöaspekter finns inom följande områden:

  • Energi
  • Material, produkter och avfall
  • Övrigt 

Resultatet av miljöarbetet redovisas bland annat i: SLLs årsrapport, Locums årsredovisning samt rapporter av miljöfarlig verksamhet till berörda myndigheter.

Nätverk

Som ett led i det strategiska arbetet kring miljö och långsiktigt hållbar utveckling deltar Locum i ett flertal samarbetsprojekt. Det är samarbeten med andra landsting, med kommuner, högskolor och universitet, frivilligorganisationer, leverantörer, andra aktörer inom fastighetsbranschen med mera. 

En viktig uppgift är att sprida kunskap inom miljöområdet och om hållbar samhällsutveckling. 

På följande sidor kan du läsa mer om några av de projekt Locum deltar i, se nedan under relaterade länkar & sidor.  


Tillstånd

Inom landstingets fastighetsbestånd bedrivs verksamheter som är klassade som miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken och Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Locum AB är verksamhetsutövare för reservkraftsanläggningar och kyl- och ventilationssystem som innehåller köldmedier. Nedan ser du de tillstånd vi har indelade per sjukhus. Vid frågor om tillstånden kan du kontakta Petra Karlsson.

Danderyds sjukhus
1992-09-23 Tillstånd fortsatt drift av befintlig värmecentral Danderyd
2010-10-18 Tillstånd uppförande och drift av reservkraftanläggning Danderyd
2013-07-22 Tillstånd utsläpp av växthusgaser panncentralen Danderyd

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
2011-12-21 Tillstånd verksamhet vid reservkraftanläggning Huddinge 
2013-07-23 Tillstånd utsläpp av växthusgaser för reservkraft Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
2003-04-14 Tillstånd drift och uppförande av reservkraftsanläggning Karolinska Solna
2013-07-23 Tillstånd utsläpp av växthusgaser för reservkraft Karolinska Solna

S:t Görans sjukhus
2013-02-27 Tillstånd uppförande och drift av reservkraftsanläggning S:t Göran

Södersjukhuset
2015-06-16 Tillstånd uppförande och drift reservkraftsanläggning Södersjukhuset


Reservkraftverken är till för att förse sjukvårdens verksamheter med elektricitet vid strömavbrott. Läs gärna mer om reservkraft på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, frysar, värmepumps- och luftkonditioneringsanläggningar. De används för att omvandla kyla till värme eller värme till kyla. Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet och påverkar växthuseffekten negativt. Därför finns det regler om hantering av vissa köldmedier som verksamhetsutövaren är skyldig att följa, såsom att årlig kontroll av aggregaten görs och rapportering av händelser till tillsynsmyndigheten.

Om kunderna har egna verksamheter som kräver köldmedier, tillstånd eller anmälan, är det kunden själv som är verksamhetsutövare och därför ansvarar för den miljöhänsyn som ska tas. Det kan exempelvis vara livsmedelsverksamhet, egna kylmaskiner, simbassängsverksamhet och kemikaliehantering. Om ansvaret är oklart: kontakta oss på Locum så hjälper vi till.